Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w pierwszej turze rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

1.1 Zaburzenia metabolizmu towarzyszące otyłości i próba ich farmakologicznej modulacji (prof. dr hab. Mariusz Więckowski)
1.2 Rola zaburzeń metabolicznych w rozwoju Syndromu PACS2 (prof. dr hab. Mariusz Więckowski)
1.3 Wytwarzanie kardiomiocytów z ludzkich komórek mezenchymalnych: przeprogramowanie oparte na CRISPR w połączeniu z regulacją szlaków sygnalizacyjnych i metabolicznych (dr hab. Oksana Piven)
1.4 Rola hamowania GABAergicznego w mysim modelu zaburzeń neuropsychiatrycznych (dr hab. Joanna Urban-Ciećko)
1.5 Obwody neuronalne w jądrze środkowym ciała migdałowatego kontrolujące wzmocnienia społeczne i pokarmowe – analiza funkcjonalna (prof. dr hab. Ewelina Knapska)
1.6 Analiza zmian składu porów jądrowych oraz transportu jądrowego wynikających ze starzenia komórek mięśni gładkich naczyń; rola Nup88 w przebiegu starzenia (dr hab. Anna Bielak-Żmijewska)
1.7 Obrazowanie engramów pamięciowych w hipokampie i korze retrosplenialnej (dr hab. Rafał Czajkowski)
1.8 Identyfikacja kluczowych czynników kontrolujących zmiany w regulacji genów w komórkach mieloidalnych infiltrujących nowotwór podczas progresji glejaka u myszy (prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek / dr hab. Michał Dąbrowski)
1.9 Komórkowe mechanizmy kompulsywnego poszukiwania alkoholu (prof. dr hab. Katarzyna Radwańska)
1.10 Rola białka NONO w neuronalnej, zależnej od aktywacji ekspresji genów, plastyczności strukturalnej i zachowaniu zwierząt (dr hab. Adriana Magalska)
1.11 Indukowana nagrodami plastyczność synaptyczna ciała migdałowatego (dr Anna Beroun)
Liczba miejsc: 2
1.12 Rola kondensatów transkrypcyjnych w regulacji rozwoju embrionalnego (dr Adam Kłosin)
1.13 Odkrywanie zależnych od ubikwityny i kinaz kaskad sygnalizacyjnych w regulacji homeostazy lipidów i glukozy (dr hab. Grzegorz Sumara)
Liczba miejsc: 2
Projekty

3.1 Mikrofluidiczne bioprintowanie z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji: w kierunku atlasu do modelowania in vitro biologii człowieka (prof. dr hab. Maciej Wojtkowski / dr Marco Costantini)
3.2 Inżynieria tkankowa sieci kapilarnych na rusztowaniach o strukturze ziarnistej: eksperymenty i modelowanie (prof. dr hab. Piotr Garstecki / dr Jan Guzowski)
3.3 Oddziaływania za pośrednictwem fluktuującego ośrodka w równowadze i poza nią (prof. dr Anna Maciołek)
Liczba miejsc: 2
3.4 Kompleksowe, multimodalne profilowanie stanów chromatyny i ekspresji genów w pojedynczych komórkach (prof. dr hab. Maciej Wojtkowski / dr Marcin Tabaka)
3.5 Innowacyjne piezofotokatalityczne materiały hybrydowe do transformacji związków inspirowanych biomasą (dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Q. / dr Nilesh Manwar)
3.6 Katalizatory jednoatomowe na funkcjonalnych materiałach węglowych dla procesów selektywnego uwodornienia w warunkach przepływowych (SUCCESS) (dr hab. Anna Śrębowata / dr Adam Augustyniak)
Liczba miejsc: 2
3.7 Fotoprzełączanie w podwójnym zamknięciu: nowa strategia regulacji świetlnej funkcjonalnych układów typu gospodarz-gość (dr hab. Volodymyr Sashuk)
Liczba miejsc: 2
3.8 Fotofizyka i reakcje bimolekularne nanoklastrów metali (dr hab. Gonzalo Manuel Angulo Núñez / dr Marcin Pastorczak)
3.9 Natura i właściwości najniższego stanu trypletowego pochodnych porfiryny i ich zastosowanie w biologii (prof. dr hab. Jacek Waluk / dr Aleksander Gorski)
3.10 Badanie czasoprzestrzennej dynamiki w ultraszybkich laserach światłowodowych (dr hab. Yuriy Stepanenko / dr inż. Katarzyna Krupa)
3.11 Procesy redoks w skali nano (prof. dr hab. Marcin Opałło / dr Wojciech Nogala)
3.12 Zastosowanie cienkich warstw polimerów wdrukowanych molekularnie w konstrukcji chemoczujników opartych o elektrochemiczny spektrometr rezonansu plazmonów powierzchniowych (dr hab. Piyush Sindhu Sharma / dr inż. Maciej Cieplak)
Liczba miejsc: 2
3.13 Przestrzenne uwarunkowania oporności na immunoterapię w chorobie nowotworowej (prof. dr hab. Bożenia Kamińska-Kaczmarek / dr Marcin Tabaka)
3.14 Synteza nanocząstek typu core-shell do zastosowań w konstrukcji chemoczujników i elektrosyntezie (dr hab. Piyush Sindhu Sharma)
Liczba miejsc: 2
3.15 Zastosowanie czujników z polimerami wdrukowanymi w badania farmakokinetycznych wybranych leków przeciwwirusowych (dr hab. Piyush Sindhu Sharma / dr inż. Krzysztof Noworyta)
Projekty

Brak dostępnych projektów.