Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w drugiej turze rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

1.1 Pamięć w podeszłym wieku- poszukiwanie alternatywnych mechanizmów synaptycznych i sieci neuronalnych (prof. dr hab. Katarzyna Radwańska)
Liczba miejsc: 2
1.2 Strategie zwiększania wydajności mięśni szkieletowych i brunatnej tkanki tłuszczowej w celu zwalczania otyłości i powiązanych z nią chorób (dr Grzegorz Sumara)
1.3 Rola interneuronów somatostatynowych i parwalbuminowych w modulacji funkcji neuronów i plastyczności synaptycznej poprzez aktywację receptorów GABAb (dr hab. Joanna Urban-Ciećko)
1.4 Ubikwityna jako modulator procesu transportu białek do mitochondriów (dr Piotr Brągoszewski)
1.5 Uczenie głębokie w badaniu plastyczności połączeń korowych ssaków naczelnych po uszkodzeniach pierwszorzędowej kory wzrokowej (dr Piotr Majka/prof. dr hab. Daniel Wójcik)
1.6 Użycie uczenia maszynowego w celu optymalizacji diagnozy psychiatrycznej (dr Jan Kamiński/dr hab. Ewelina Knapska)
1.7 Przywrócenie wzorca aktywności korowej w mózgu zdrowym i w chorobie Alzheimera: bezpośrednia metoda weryfikacji teorii indeksu hipokampalnego (dr hab. Adam Hamed/dr R. Czajkowski)
Liczba miejsc: 2
1.8 Wykorzystanie multi-omiki pojedynczej komórki i przestrzennej transkryptomiki do odkrycia, w jaki sposób zdefiniowane zmiany genetyczne powodują specyficzne odpowiedzi immunologiczne w doświadczalnych glejakach (prof. dr hab. Bożena Kamińska - Kaczmarek)
1.9 Zrozumienie funkcji mikrogleju w starzeniu mózgu i rozwoju depresji (prof. dr hab. Bożena Kamińska - Kaczmarek)
1.10 Wpływ stresu metabolicznego na różnicowanie komórek progenitorowych trzustki (prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń)
1.11 To investigate the interplay between metabolic and epigenetic factors in pathogenesis and inheritance of neuropsychiatric disorders (dr Ali Jawaid)
Projekty

3.1 Wysokoprzepustowy układ mikrofluidyczny do szybkiego wyznaczania stałej równowagi tworzenia kompleksów między biomolekułami: zastosowanie do oddziaływania RNA z DNA (prof. dr hab. Robert Hołyst)
3.2 Nanoinżynieria wieloskładnikowych, niezawierających metalu, materiałów węglowych do uszlachetniania frakcji bio-olejowej poprzez wspomaganą ultradźwiękami selektywną fotokatalizę redoks w reaktorach przepływowych (dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero)
3.3 Opracowanie kompleksowej procedury detekcji bakterii: stworzenie czujnika oraz opracowanie nowych protokołów przygotowania oraz osadzania próbki (prof. dr hab. Maciej Wojtkowski/ dr Jan Paczesny)
3.4 Cyfrowe wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych wspomagane metodami sztucznej inteligencji: krok w kierunku materiałów porowatych nowej generacji (prof. dr hab. Piotr Garstecki/ dr Marco Costantini)
3.5 Tworzenie łańcuchów cząstek z wykorzystaniem efektów dielektroforetycznych, magnetycznych i kapilarnych (prof. dr hab. Robert Hołyst/ dr Konrad Giżyński)
3.6 Zastosowanie papieru i innych włóknistych materiałów jako mikro/nanomatryc do osadzania warstw polimerów wdrukowanych molekularnie o rozwiniętej powierzchni na powierzchni elektrod (dr hab. Piyush S. Sharma/ dr. inż. Maciej Cieplak)
3.7 Elektrochemia w papierze na granicy faz ciecz ciecz (dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka)
3.8 Elektroanaliza związków o znaczeniu neurobiologicznym (dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka/ dr Emilia Witkowska Nery)
3.9 Badanie relacji pomiędzy strukturą a właściwościami monokrystalicznych perowskitów ołowiowo-halogenkowych do zastosowań w fotodetekcji (dr hab. Daniel Prochowicz)
3.10 Rola części podstawnej kresomózgowia w przetwarzaniu informacji wzrokowej (dr hab. Ewa Kublik/ dr Andrzej Foik)
3.11 Mechanochemiczna synteza nowych hybrydowych nieorganiczno-organicznych materiałów funkcjonalnych (prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński)
Projekty

Brak dostępnych projektów.