Warsaw-4-PhD

Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Informacje

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Nenckiego, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych:

Rekrutacja

[2019.07.23] Wyniki pierwszej rekrutacji do szkoły doktorskiej Warsaw4PhD

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD rozpocznie się 2019.08.05 12:00 CEST i zakończy 2019.08.18 23:59 CEST.

Registration form

 

Projekty

Pełen opis projektów
in English

Warsaw4Phd: Projects  Biologia  Chemia  Fizyka  Medycyna
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
KodTytuł projektuMiejsca
  1.1Rola autofagii w regulacji wydzielania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz białek przez komórki mięśni gładkich naczyń na różnych etapach procesu starzenia (dr hab. Grażyna Mosieniak)1
  1.2Filogenomika astrocytów u ssaków (dr Aleksandra Pękowska)1
  1.3Analiza aktywności pola CA1 hipokampa w czasie poszukiwania i konsumpcji alkoholu (dr hab. Katarzyna Radwańska)2
  1.4Wejścia z V5/MT do V1 w procesach reorganizacji kory mózgu wywołanej przez Retinitis Pigmentosa: znaczenie i funkcje. (dr hab. Kalina Burnat-Kuijpers)1
  1.5Identyfikacja enzymatycznych białek aparatu centralnego i analiza ich roli w regulacji ruchu rzęsek. (dr hab. Dorota Włoga/dr Ewa Joachimiak)1
  1.6Czy transfer genów receptorów DREADD do wybranych populacji motoneuronów w przeciętym rdzeniu kręgowym może przywrócić funkcje ruchowe? Zmiany synaptyczne i receptorowe w motoneuronach wywołane aktywacją chemogenetyczną. (prof dr hab. Małgorzata Skup)1
  1.7Czy transfer genów receptora neurotrofiny BDNF, TrkB do wybranych populacji motoneuronów w przeciętym rdzeniu kręgowym może przywrócić funkcje ruchowe? Zmiany synaptyczne i receptorowe w motoneuronach wywołane aktywacją neurotroficzną (prof. dr hab. Małgorzata Skup)1
  1.8Przywrócenie odpowiedzi przeciwnowotworowej w glejakach poprzez blokowanie działania osteopontyny/Spp1 z użyciem peptydów i dostarczonych za pomocą nanonośników cząsteczek siRNA/shRNA (prof. dr hab. Bożena Kamińska (opiekun naukowy: dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska))1
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
KodTytuł projektuMiejsca
  2.1Katalizowana metalami przejściowymi C-H-aktywacja nitronów (dr hab. Rafał Loska)1
  2.2Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu. (prof. dr Bartosz Grzybowski)3
  2.3Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych (dr Michał Michalak)1
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
KodTytuł projektuMiejsca
  3.1Manipulacje komórkami białaczkowymi w kanałach mikroprzepływowych przy użyciu koncentracji hydrodynamicznej i szczypiec optycznych. (Promotor: Prof. dr hab. Garstecki Piotr Promotor pomocniczy: dr Ladislav Derzsi)1
  3.2Stymulowana Spektroskopia Ramana (SRS) połączona z mikroprzepływami dla szybkiej detekcji i obrazowania komórek nowotworowych. (Promotor: Prof. dr hab. Garstecki Piotr Promotor pomocniczy: dr Ladislav Derzsi)1
  3.3Optyczne metody bezmarkerowe do wykrywania reakcji biologicznych i chemicznych w kropelkach nanoliterowych. (Prof. dr hab. Garstecki Piotr)1
  3.4Przyżyciowe obrazowanie oka z wykorzystaniem czasowo- częstotliwościowej modulacji fazy światła. (Prof dr hab. Maciej Wojtkowski)1
  3.5Formowanie obrazów za pomocą czasowo- częstotliwościowej modulacji fazy światła. (Prof dr hab. Maciej Wojtkowski)1
  3.6Ilościowa analiza oddziaływań pochodnych antracykliny z DNA wewnątrz jądra żywych komórek na przykładzie daunorubiciny. (Prof. Dr hab. Robert Hołyst promotor pomocniczy: dr Tomasz Kalwarczyk)1
  3.7Ilościowa analiza oddziaływań pochodnych antracykliny z DNA wewnątrz jądra żywych komórek na przykładzie idarubiciny. (Prof. Dr hab. Robert Hołyst promotor pomocniczy: dr Tomasz Kalwarczyk)1
  3.8Opis matematyczny złożonej ewolucji obiektów samonapędzających się na powierzchni wody. (prof. dr hab. Jerzy Górecki)1
  3.9Czujniki wykorzystujące bakteriofagi do detekcji bakterii patogennych (prof. dr hab. Robert Hołyst/ dr Jan Paczesny)2
  3.10Dynamiczna i równowagowa samoorganizacja nietypowych układów dwuwymiarowych. (prof. dr hab. Robert Hołyst/ dr Jan Paczesny)1
  3.11Otrzymywanie nowych materiałów typu MOF z wykorzystaniem molekularnych jednostek budulcowych. (prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński)1
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
KodTytuł projektuMiejsca
  4.1Spektroskopia rotacyjna cząsteczek o znaczeniu chemicznym, atmosferycznym i astrofizycznym (prof. dr hab. Zbigniew Kisiel)1
  4.2Dynamika powierzchni krystalicznych (prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur)1
  4.3Zjawiska transportu elektronowego w niskowymiarowych strukturach z półprzewodników magnetycznych (prof. dr hab. Tadeusz Wosiński)1
  4.4Badanie termodynamiki parowania mikrokropel wieloskładnikowych - destylacja w mikroskali (dr hab. inż. Daniel Jakubczyk)1
  4.5Zjawiska fotoniczne i luminescencja w rezonatorach sferycznych - mikrokroplach (dr hab. inż. Daniel Jakubczyk / dr hab. Krystyna Kolwas)1
  4.6Pojedyncze cząsteczki barwnika organicznego w krysztale molekularnym (prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz)1
  4.7Wyskokociśnieniowe i czasoworozdzielcze badania defektów punktowych w półprzewodnikach azotkowych. (dr hab. Agata Kamińska)1
  4.8Określenie struktury magnetycznej materiałów warstwowych : fazy MAX na bazie Mn2GaC. (dr hab. Marek Wójcik)1
  4.9Nieporządek strukturalny w nanoskopowych stopach Heuslera: badania NMR (dr hab. Ewa Jędryka)1
  4.10Laserowa spektroskopia cząsteczek dwuatomowych (prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski)1
  4.11Struktury diod elektroluminescencyjnych (nanoLED) na bazie nanodrutów półprzewodników azotkowych: wytwarzanie techniką epitaksji z wiązek molekularnych (prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz / dr Marta Sobańska)1
  4.12Nanodruty core-shell półprzewodników azotkowych: wytwarzanie techniką epitaksji z wiązek molekularnych i badania właściwości fizycznych (prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz / dr Marta Sobańska)1
  4.13Aspekty topologiczne zjawisk nadprzewodnictwa i ferromagnetyzmu w chalkogenidkach grupy IV - podejście doświadczalne (prof. dr hab. Maciej Sawicki)1
  4.14Precesyjne przełączanie namagnesowania w ferromagnetycznych warstwach (Ga,Mn)N za pomocą ultrakrótkich impulsów elektrycznych (prof. dr hab. Maciej Sawicki / dr Dariusz Sztenkiel)1
  4.15Symulacje własności magnetycznych ferromagnetycznych warstw (Ga,Mn)N za pomocą spinowego modelu atomistycznego (dr hab. Maciej Sawicki / dr Dariusz Sztenkiel)1
  4.16Rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa i absorpcyjna w badaniach innowacyjnych materiałów (prof. dr hab. Krystyna Jabłońska)1
  4.17Redukcja nieporządku fotonicznego w mikrownękach i zwierciadłach Bragga w monolitycznych strukturach laserowych ZnO/ZnMgO i Zn1-xMgxO/Zn1-yMgyO (prof. dr hab. Adrian Kozanecki)1
  4.18Wpływ nieporządku na nadprzewodnictwo w cienkich warstwach nadprzewodników konwencjonalnych i wysokotemperaturowych (prof. dr hab. Marta Cieplak)1
  4.19Wymuszanie przejść fazowych w układach Diraca (prof. dr hab. Marek Jaworski / dr Bruno Cury Camargo)1
  4.20Ultraszybka amorfizacja i krystalizacja metali (dr hab. inż. Ryszard Sobierajski)1
  4.21Przewodnictwo elektryczne i kompleksy defektowe w tlenku cynku powstające w wyniku intencjonalnego i nieintencjonalnego domieszkowania (prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz)1
  4.22Nowoczesne luminofory krystaliczne akumulujące energię promieniowania na bazie ortoglinianu itru dla dozymetrii promieniowania jonizującego w oparciu o optycznie stymulowaną luminescencję (dr hab. Yaroslav Zhydachevskyy)1
  4.23Kwantowy i falowo-dynamiczny chaos w układach niskowymiarowych (prof. dr hab. Leszek Sirko)1
  4.24Spektroskopia wysokociśnieniowa luminoforów do zastosowań optoelektronicznych (Prof. dr hab. Andrzej Suchocki)1
  4.25Thermodynamics of nanostructures at low temperatures (dr Maciej Zgirski/ prof. dr hab. Maciej Sawicki)1
  4.26Krople kwantowe od podstaw (dr hab. Piotr Deuar)1
  4.27Własności strukturalne i elastyczne wieloskładnikowych boranów zawierających pierwiastki lantanowców (dr hab. Jerzy Pełka, promotor pomocniczy dr Roman Minikayev)1
  4.28Dynamics of Majorana fermions coupled to environments (Mircea Trif / Tomasz Dietl)1
  4.29Dynamika spinów w stanach wzbudzonych cząsteczek o strukturze donorowo-akceptorowej (dr hab. Jerzy Karpiuk)1
  4.30Mikrofizyka eksplozji kulombowskich (dr hab. inż. Daniel Jakubczyk / prof. dr hab. Maciej Kolwas)1
  4.31Atomy magnetyczne w sieciach optycznych (prof. dr hab. Mariusz Gajda)1
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
KodTytuł projektuMiejsca
  5.1Różniczkowa teoria Galois w zastosowaniu do układów kwantowych (prof. dr hab. Marek Kuś)1
  5.2Badanie własności kwazi-lokalnej energii pola grawitacyjnego i jej związków ze stabilnością równań Einsteina. (prof. dr hab. Jerzy Kijowski)1
  5.3Praktyczne i teoretyczne aspekty komputerów kwantowych najbliższej przyszłości (dr Michał Oszmaniec)2
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
KodTytuł projektuMiejsca
  6.1Mechanizm dyssypacji energii nadmiarowej podczas adsorpcji na powierzchniach kryształów - transfer elektronu (prof dr hab. Stanisław Krukowski)1
  6.2Wyznaczenie roli ładunku elektrycznego w procesach katalizy na powierzchni ciał stałych (prof dr hab. Stanisław Krukowski)1
  6.3Efekty ekscytonowe w perowskitach dla celów fotowoltaicznych i laserowych (Małgorzata Wierzbowska)1
  6.4Efekty ekscytonowe w studniach półprzewodników III-V i II-VI (Małgorzata Wierzbowska)1
  6.5Badanie mechanizmów wzrostu monokryształów azotku galu (GaN) krystalizowanych metodą amonotermalną w wybranych kierunkach krystalograficznych (dr hab. inż. Michał Boćkowski)1
  6.6Implantacja akceptorów w intencjonalnie niedomieszkowane warstwy GaN wzrastane metodą HVPE - struktury będące podstawą wertykalnych tranzystorów wysokich mocy (dr hab. inż. Michał Boćkowski)1
  6.7Topologiczne przejście fazowe oraz własności stanu izolatora topologicznego w półprzewodnikowych studniach kwantowych wytworzonych na bazie azotku indowo-galowego (dr hab. Sławomir Paweł Łepkowski (prof. w IWC PAN))1
  6.8Azotkowe mikro-LEDy i matryce mikro-LEDów wytwarzane metodą epitaksji z wiązek molekularnych przy użyciu plazmy azotowej (prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski)1
  6.9Wytwarzanie struktur NbN/GaN metodą epitaksji z wiązek molekularnych przy użyciu plazmy azotowej (prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski)1
  6.10Azotkowe struktury fotoniczne: modelowanie właściwości optycznych oraz wytwarzanie metodą epitaksji z wiązek molekularnych i trawienia elektrochemicznego (prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski)1
  6.11Rozpraszanie dyfuzyjne w dyfrakcji rentgenowskiej w badaniach struktur InGaN/GaN (Michał Leszczynski)1
  6.12Opracowanie procesu przezwyciężenia równowagowego kształtu kryształu azotku galu (GaN) rosnącego z fazy gazowej (dr hab. inż. Michał Boćkowski)1
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
KodTytuł projektuMiejsca
  7.1Zaburzenia epigenetycznej regulacji ekspresji mikroRNA w patogenezie oponiaków (prof. dr hab. Janusz A. Siedlecki; promotor pomocniczy: dr Mateusz Bujko)1

Harmonogram i zakres rekrutacji do szkoły doktorskiej

Dokumenty szkoły


Kontakt


Sekretariat Szkoły Doktorskiej
• phdoffice@warsaw4phd.eu

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
• Diana Szymańska tel. +48 22 589 25 54, d.szymanska@nencki.gov.pl

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
• Aleksandra Butkiewicz, +48 22 343 23 26, aleksandra.butkiewicz@icho.edu.pl,

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
• Agnieszka Pietrzyk-Le, tel. +48 22 343 31 51, sekn-rn@ichf.edu.pl
• Joanna Wiszniowska, tel. +48 22 343 31 33, sekn-rn@ichf.edu.pl

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
• Elżbieta Frąckiewicz, tel. +48 22 116 21 81, frack@ifpan.edu.pl

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
• Magda Kacprzak, +48 22 847 09 20, kacprzak@cft.edu.pl,

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk „Unipress”
• Beata Brejniak, +48 22 888 00 06, beata@unipress.waw.pl,

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
• Agnieszka Niewiadomska tel. +48 22 546 28 78, +48 22 546 23 06, agnieszka.niewiadomska@coi.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii
• Edyta Mikołajczyk, +48 22 458 26 41, bibliot@ipin.edu.pl,

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
• Katarzyna Marszałek; +48 22 597 07 13, kmarszalek@iimcb.gov.pl,