Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

FAQ

Doktorant otrzymuje legitymację z chwilą uzyskania statusu doktoranta.
Doktoranci posiadający obywatelstwo Polskie, do 26 r.ż. ubezpieczeni są u rodziców. Po 26 r.ż. ubezpieczenie doktoranta przejmuje Szkoła Doktorska, na wniosek doktoranta złożony w Sekretariacie, o ile nie posiada on już ubezpieczenia z innego tytułu.
W trakcie 4 lat nauki w Szkole Doktorant zobowiązany jest zgromadzić co najmniej 30 ECTS, w tym co najmniej 25 ECTS łącznie z tytułu zaliczenia zajęć specjalizacyjnych, oraz co najmniej 3 ECTS uzyskanych łącznie z tytułu zaliczenia zajęć pozaspecjalizacyjnych oferowanych przez Szkołę.
Należy uzyskać co najmniej 15 ECTS w ciągu pierwszych dwóch lat kształcenia.
Więcej informacji: Program Kształcenia w zakładce Dokumenty.
Sprawozdanie z semestru zimowego należy złożyć do dnia 15 marca, a sprawozdanie z semestru letniego do dnia 7 września.
Sprawozdanie śródokresowe (dla doktorantów 2 roku) należy złożyć do dnia 07 września.
Formularze do pobrania dostępne są w zakładce Dokumenty.
Indywidualny plan badawczy należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.
Formularze do pobrania dostępne są w zakładce Dokumenty.