Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w trzeciej turze rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

3.1 Synteza nanocząstek typu core-shell do zastosowań w konstrukcji chemoczujników i elektrosyntezie (dr hab. Piyush Sharma)
3.2 Wzmacnianie mikrofluidycznego bioprintowania narzędziami sztucznej inteligencji dla inżynierii tkanki mięśniowej szkieletowej (prof. dr hab. Maciej Wojtkowski /dr Marco Costantini)
3.3 Kompleksowe, multimodalne profilowanie stanów chromatyny i ekspresji genów w pojedynczych komórkach (prof. dr hab. Maciej Wojtkowski / dr Marcin Tabaka)
3.4 Oddziaływania za pośrednictwem fluktuującego ośrodka w równowadze i poza nią (prof. dr Anna Maciołek)
Liczba miejsc: 2
3.5 Aktywacja azotu na multinuklearnych kompleksach żelaza i wanadu stabilizowanych przez łączone ligandy bisamidynowe and bis(β-diketiminowe) (prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński)
3.6 Inżynieria tkankowa sieci kapilarnych na rusztowaniach o strukturze ziarnistej: eksperymenty i modelowanie (prof. dr hab. Piotr Garstecki / dr Jan Guzowski)
3.7 Innowacyjne piezofotokatalityczne materiały hybrydowe do transformacji związków inspirowanych biomasą (prof. dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero / dr Nilesh Manwar)
3.8 Procesy redoks w skali nano (prof. dr hab. Marcin Opałło / dr Wojciech Nogala)
3.9 Zastosowanie nanocząstek polimerów wdrukowanych molekularnie w konstrukcji chemoczójników opartych o elektrochemiczny spektrometr rezonansu plazmonów powierzchniowych (E-SPR) (dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu / dr inż. Maciej Cieplak)
Liczba miejsc: 2
3.10 Modelowanie komputerowe oddziaływań między wiązkami promieniowania a materią (dr hab. Adam Kubas / dr Dariusz Piekarski)
Projekty

Brak dostępnych projektów.
Projekty

Brak dostępnych projektów.
Projekty

Brak dostępnych projektów.

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w drugiej turze rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

3.1 Synergia Czasorodzielczego Losowego Próbkowania i Dyfuzyjnego NMR dla Automatycznej Optymizacji Reakcji (dr hab. Piotr Bernatowicz / dr Mateusz Urbańczyk)
3.2 Wysokowydajne nanostrukturalne materiały elektrodowe do baterii Li-S (dr hab. Piotr Pięta)
3.3 Przyjazne dla środowiska i wysoce wydajne perowskitowe ogniwa słoneczne (dr hab. inż. Daniel Prochowicz, profesor instytutu / dr Silver Hamill Turren Cruz)
3.4 Synteza nanocząstek typu core-shell do zastosowao w konstrukcji chemoczujników i elektrosyntezie (dr hab. Piyush Sharma)
3.5 Detekcja elektroaktywnych cząsteczek i enzymów w skali nano (prof. dr hab. Marcin Opałło / dr inż. Wojciech Nogala)
3.6 Mikrofluidiczne bioprintowanie z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji: w kierunku atlasu do modelowania in vitro biologii człowieka (prof. dr hab. Maciej Wojtkowski / dr Marco Costantini)
3.7 Wzmacnianie mikrofluidycznego bioprintowania narzędziami sztucznej inteligencji dla inżynierii tkanki mięśniowej szkieletowej (prof. dr hab. Maciej Wojtkowski / dr Marco Costantini)
3.8 Przygotowanie i projektowanie stabilnych linii komórkowych do produkcji modyfikowanych wirusów i cząsteczek wirusopochodnych (prof. dr hab. Maciej Wojtkowski / dr Andrzej Foik)
3.9 Kompleksowe, multimodalne profilowanie stanów chromatyny i ekspresji genów w pojedynczych komórkach (prof. dr hab. Maciej Wojtkowski / dr Marcin Tabaka)
3.10 Nanocząstki plazmoniczne dekorowane fluorescencyjnie znakowanym mRNA do badania aktywności enzymów zaangażowanych w metabolizm mRNA z wykorzystaniem efektu FRET pojedynczych par (prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson)
3.11 Kontrola chiralności w falowodach plazmonowych z wykorzystaniem oddziaływania spin-orbita: od strojenia widmowego do optycznej detekcji enancjomerów i wydajnej generacji polaryzacji spinowej (prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson)
3.12 Mieszaniny cieczy jonowych do zastosowań w superkondensatorach: Teoria i symulacje (dr hab S. Kondrat)
3.13 Oddziaływania za pośrednictwem fluktuującego ośrodka w równowadze i poza nią (prof. dr hab. Anna Maciołek)
Liczba miejsc: 2
3.14 Aktywacja azotu na multinuklearnych kompleksach żelaza i wanadu stabilizowanych przez łączone ligandy bisamidynowe and bis(β-diketiminowe) (prof. dr hab. inż. Janusz Lewioski)
3.15 Inżynieria tkankowa sieci kapilarnych na rusztowaniach o strukturze ziarnistej: eksperymenty i modelowanie (prof. dr hab. Piotr Garstecki / dr Jan Guzowski)
3.16 Wspomagane mikroprzepływami precyzyjne drukowanie granularnych hydrożeli dla zastosowań w inżynierii tkankowej (prof. dr hab. Piotr Garstecki / dr Jan Guzowski)
Projekty

Brak dostępnych projektów.
Projekty

Brak dostępnych projektów.

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w pierwszej turze rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

1.1 Wpływ stresu metabolicznego na różnicowanie komórek macierzystych oraz progenitorowych trzustki (prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń)
1.2 Wpływ wieku na reprezentację JA: behawioralne i neuronalne korelaty przetwarzanie informacji o własnej osobie u osób starszych (prof. dr hab. Anna Nowicka)
1.3 Odkrywanie mechanizmów i fizjologicznych skutków wywołanej przez lipidy regulacji proteostazy w jelicie (dr hab. Grzegorz Sumara)
1.4 Wpływ otyłości matek na funkcjonowanie mózgu potomstwa oraz rola hormonu otyłości Lcn2 (dr hab. Katarzyna Kalita – Bykowska)
Liczba miejsc: 2
1.5 Modulowanie mikrośrodowiska uszkodzonego nerwu jako metoda wspierania regeneracji aksonów i przeżywalności motoneuronów rdzenia kręgowego (dr hab. Małgorzata Zawadzka)
1.6 Weryfikacja personalizowanej strategii terapeutycznej w leczeniu białaczek szpikowych z mutacjami PTPN11 (dr hab. Katarzyna Piwocka)
1.7 Specyficzne sygnatury immunologiczne limfocytów T jako biomarkery Zespołu post-COVID oraz predyktory długotrwałych zaburzeo zdrowotnych i potencjalnych terapii (dr hab. Katarzyna Piwocka)
1.8 Astrocyty międzywarstwowe u naczelnych – od profilu molekularnego do funkcji in vivo (OPUS22) (dr Aleksandra Pękowska)
1.9 Określenie molekularnych konsekwencji haploinsuficjencji CEBP i acetylotransferaz histonu p300 w zespole Rubinsteina-Taybi (Chrome Rare) (dr Aleksandra Pękowska)
1.10 Rola kondensatów transkrypcyjnych w regulacji rozwoju embrionalnego i odpowiedzi na stres (dr Adam Kłosin / dr hab. Adrianna Magalska)
1.11 Rola modyfikacji lipidowych białek w funkcjonalnej plastyczności neuronalnej, uczeniu i pamięci (prof. Jakub Włodarczyk / dr hab. Tomasz Wójtowicz)
1.12 Desaturaza stearoilo-CoA jako nowy czynnik regulujący dojrzewanie kardiomiocytów (prof. dr hab. Paweł Dobrzyń)
Liczba miejsc: 2
Projekty

2.1 Stereoselektywna dearomatyzacja nieaktywowanych arenów drogą „wędrującego alkenu”: Szybki dostęp do poli- i spirocyklicznych układów o wysokiej wartości dodanej z łatwo dostępnych związków aromatycznych (dr hab. Bartosz Zambroń)
2.2 Cynk zamiast metali szlachetnych – projektowanie nowych katalizatorów z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (prof. dr hab. Jacek Młynarski)
2.3 Aceny i cyklaceny dopowane atomami donora i akceptora (Prof. Daniel T. Gryko / dr Marek Grzybowski)
2.4 Nowe hybrydowe glikomimetyki jako ligandy lektynów (dr hab. Mykhaylo Potopnyk)
2.5 Nowe glikomimetyki jako ligandy receptora DC-SIGN (dr hab. Mykhaylo Potopnyk)
2.6 Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu o dużym potencjale aplikacyjnym (prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Ostaszewski)
2.7 Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Pd o dużym potencjale aplikacyjnym (prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Ostaszewski)
2.8 W pogoni za litem: bezpośrednia ekstrakcja i oczyszczanie soli litu z mieszanin za pomocą "inteligentnych" ekstraktantów sterowanych światłem (prof. Janusz Jurczak / dr Kajetan Dąbrowa)
2.9 Katalizowane palladem reakcje kaskadowe do szybkiego i enancjoselektywnego konstruowania spirocyklicznych struktur alkaloidów i produktów pseudo-naturalnych (dr hab. Rafał Loska)
2.10 Katalizowane palladem reakcje kaskadowe do szybkiego i enancjoselektywnego konstruowania spirocyklicznych struktur alkaloidów w oparciu o dearomatywną reakcję Hecka (dr hab. Rafał Loska)
2.11 Układ Katalityczny Oparty na Połączeniu Mechanizmów MHAT i SH2: Nowa Platforma Pozwalająca na Formalne Sprzęganie Niestabilizowanych Rodników (prof. Dorota Gryko / dr. Michał Ociepa)
Projekty

Brak dostępnych projektów.

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w trzeciej turze rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

3.1 Fotofizyka i reakcje bimolekularne nanoklastrów metali (dr hab. Gonzalo Manuel Angulo Núñez, profesor instytutu / dr Marcin Pastorczak)
3.2 Opracowanie i rozwijanie metod wytwarzania stabilnych ogniw perowskitowych (dr hab. inż. Daniel Prochowicz, profesor instytutu)
Liczba miejsc: 2
3.3 Elektrochemiczne wiązanie CO2 przez heterogeniczny i porowaty katalizator (prof. dr hab. Marcin Opałło / dr Shumaila Razzaque)
3.4 Strukturalnie dostosowane i nanostrukturyzowane polimery przewodzące zarówno w dodatnim jak i ujemnym zakresie potencjałów jako materiały elektrodowe do superkondensatorów i połączeo molekularnych (dr hab. Piyush Sindhu Sharma / dr inż. Kamila Łucja Łępicka)
3.5 Synteza nanopolimerów o różnych wymiarach do zastosowania w konstrukcji chemoczujników (dr hab. Piyush Sindhu Sharma)
3.6 Wykorzystanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych do kontroli procesów fizykochemicznych (dr hab. Jan Paczesny)
3.7 Aktywacja azotu na multinuklearnych kompleksach żelaza i wanadu stabilizowanych przez zatłoczone sterycznie ligandy N,N-dnorowe (prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński)
3.8 Projektowanie i synteza nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych do zastosowao biomedycznych (prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński)
3.9 Metody mikroprzepływowe w diagnostyce białaczek z wykorzystaniem stymulowanej spektroskopii Ramana (prof. dr hab. Piotr Garstecki / dr Ladislav Derzsi)
3.10 Badania laboratoryjne i terenowe procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich (dr hab. inż. Rafał Szmigielski, profesor instytutu / dr Agata Kołodziejczyk)
3.11 Mieszaniny cieczy jonowych do zastosowań w superkondensatorach (dr hab. S. Kondrat)
3.12 Opis fizyczny mechanizmów ładowania i optymalizacja wydajności nanoporowatych superkondensatorów (dr hab. S. Kondrat)
Projekty

Brak dostępnych projektów.
Projekty

Brak dostępnych projektów.

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w drugiej turze rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

3.1 Mieszaniny cieczy jonowych do zastosowań w superkondensatorach (dr hab. Svyatoslav Kondrat)
3.2 Opis fizyczny mechanizmów ładowania i optymalizacja wydajności nanoporowatych superkondensatorów (dr hab. Svyatoslav Kondrat)
3.3 Przygotowanie biblioteki zmodyfikowanych wirusów wścieklizny specyficznych do rożnych typów komórek w siatkówce (dr Andrzej Foik / dr hab. Ewa Kublik)
3.4 Zastosowanie kanałów wapniowych TRP w terapii przywracania wzroku (dr Andrzej Foik / dr hab. Ewa Kublik)
3.5 Wspomagane naprowadzenie chirurgiczne w okulistyce (dr Andrea Curatolo / prof. dr hab. Maciej Wojtkowski)
3.6 Obrazowanie z wykorzystaniem optycznej spójności przestrzennej z detekcją fazo czułą (dr Andrea Curatolo / prof. dr hab. Maciej Wojtkowski)
3.7 Aktywacja azotu na multinuklearnych kompleksach żelaza stabilizowanych przez zatłoczone sterycznie ligandy N,N-dnorowe (prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński)
3.8 Nanoplastiki w żywych komórkach (dr inż. Karina Kwapiszewska / prof. dr hab. Robert Hołyst)
3.9 Metody mikroprzepływowe w diagnostyce białaczek z wykorzystaniem stymulowanej spektroskopii Ramana (dr Ladislav Derzsi / prof. dr hab. Piotr Garstecki)
3.10 Badania laboratoryjne i terenowe procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich (dr Agata Kołodziejczyk / dr hab. Rafał Szmigielski, profesor instytutu)
3.11 Synteza nanopolimerów o różnych wymiarach do zastosowania w konstrukcji chemoczujników (dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu)
3.12 Opracowanie i rozwijanie metod wytwarzania stabilnych ogniw perowskitowych (dr hab. Inż. Daniel Prochowicz)
3.13 Fotofizyka i reakcje bimolekularne nanoklastrów metali (dr Marcin Pastorczak / dr hab. Gonzalo Manuel Angulo Núñez, profesor instytutu)
Liczba miejsc: 2
3.14 Uwzględnienie oddziaływao magnetycznych w hybrydowych obliczeniach QM/MM dla katalizy i spintroniki (dr Aleksandra Siklitckaia / dr hab. Adam Kubas, profesor instytutu)
Projekty

Brak dostępnych projektów.

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w pierwszej turze rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

1.1 Wpływ stresu metabolicznego na różnicowanie komórek progenitorowych trzustki (prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń)
1.2 Molekularne mechanizmy rezyliencji zależne od receptora 5-HT7R w chorobach związanych ze stresem (prof. dr hab. Jakub Włodarczyk)
Liczba miejsc: 2
1.3 Wykorzystanie metabolitów mikroflory jelitowej w leczeniu zespołu ostrej niewydolności oddechowej (dr inż. Tomasz Wypych / prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska)
1.4 Mechanizmy leżące u podstaw indukowanych przez ketaminę wysokoczęstotliwościowych oscylacji w węchomózgowiu gryzoni (dr hab. Mark J. Hunt)
1.5 Ku wspólnocie - dynamiczne zmiany aktywności neuronalnej towarzyszące przekształcaniu się dystansu wobec obcych w więź społeczną (dr hab. Ewelina Knapska / dr Alicja Puścian)
1.6 Wpływ zahamowania biogenezy rybosomów na różnicowanie oligodendrocytów i proces mielinizacji (prof. dr hab. Anna Filipek)
1.7 W jaki sposób mutacje w genie dystrofiny wpływają na homeostazę wapniową, metabolizm energetyczny i oraz wybrane funkcje fizjologiczne komórek śródbłonka naczyniowego; wskazanie mechanizmów regulacyjnych (prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki)
1.8 Zastosowanie oceny kognitywnej i zaawansowanych technik rezonansu magnetycznego do określenia rokowania u bezobjawowych osób ze zmianami obrazowymi mózgu typowymi dla stwardnienia rozsianego (dr hab. n. med. Maciej Juryńczyk)
1.9 Rola inherentnie nieuporządkowanych domen czynników transkrypcyjnych w różnicowaniu komórek (dr Adam Kłosin / prof. dr hab. Bożena Kamińska - Kaczmarek)
Liczba miejsc: 2
1.10 Niekanoniczne funkcje ATP w regulacji ekspresji genów (SONATA BIS-11) (dr Aleksandra Pękowska)
Liczba miejsc: 2
1.11 Weryfikacja personalizowanej strategii terapeutycznej w leczeniu białaczek szpikowych z mutacjami PTPN11 (dr hab. Katarzyna Piwocka)
1.12 Rozproszone synapsy włókien mszystych jako możliwa przyczyna zaburzeo poznawczych w chorobach neuropsychiatrycznych powiązanych z padaczką (dr Adam Gorlewicz / dr hab. Ewelina Knapska)
1.13 Udział niekonwencjonalnej miozyny VI w rozwoju kardiomiopatii: Poznanie nowych mechanizmów zaangażowanych w funkcjonowanie i patologię mięśnia sercowego (prof. dr hab. Maria J. Rędowicz)
1.14 Uczenie głębokie w badaniu plastyczności połączeń korowych ssaków naczelnych po uszkodzeniach pierwszorzędowej kory wzrokowej (prof. dr hab. Daniel Wójcik / dr Piotr Majka)
Projekty

3.1 Nanoinżynieria wieloskładnikowych, niezawierających metalu, materiałów węglowych do uszlachetniania frakcji bio-olejowej poprzez wspomaganą ultradźwiękami selektywną fotokatalizę redoks w reaktorach przepływowych (dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Q., profesor instytutu)
3.2 Nanoplastiki w żywych komórkach (prof. dr hab. Robert Hołyst / dr inż. Karina Kwapiszewska)
Liczba miejsc: 2
3.3 Dyfuzja prętów i elastycznych polimerów w płynach złożonych (prof. dr hab. Robert Hołyst / dr Karol Makuch)
Liczba miejsc: 2
3.4 Metody mikroprzepływowe w diagnostyce białaczek z wykorzystaniem stymulowanej spektroskopii Ramana (prof. dr hab. Piotr Garstecki / dr Ladislav Derzsi)
3.5 Badania laboratoryjne i terenowe procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich (dr hab. Rafał Szmigielski, profesor instytutu / dr Agata Kołodziejczyk)
3.6 Synteza nanopolimerów o różnych wymiarach do zastosowania w konstrukcji chemoczujników (dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu)
3.7 Zastosowanie szybkich metod Laplace’owskiego NMR w monitorowaniu reakcji (dr hab. Piotr Bernatowicz / dr Mateusz Urbaoczyk)
3.8 Badanie relacji pomiędzy strukturą a właściwościami monokrystalicznych perowskitów ołowiowo-halogenkowych do zastosowao w fotodetekcji (dr hab. inż. Daniel Prochowicz)
3.9 Zastosowanie dynamicznych rozpraszaczy światła w celu poprawy rozdzielczości w obrazowaniu OCT (prof dr hab. Maciej Wojtkowski / dr Dawid Borycki)
3.10 Opracowanie i rozwijanie metod wytwarzania stabilnych ogniw perowskitowych (dr hab. inż. Daniel Prochowicz)
Projekty

Brak dostępnych projektów.

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w trzeciej turze rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

1.1 Rola interneuronów somatostatynowych i parwalbuminowych w modulacji funkcji neuronów i plastyczności synaptycznej poprzez aktywację receptorów GABAb (dr hab. Joanna Urban-Ciećko)
1.2 Uczenie głębokie w badaniu plastyczności połączeń korowych ssaków naczelnych po uszkodzeniach pierwszorzędowej kory wzrokowej (dr Piotr Majka/prof. dr hab. Daniel Wójcik)
1.3 Wykorzystanie metabolitów mikroflory jelitowej w leczeniu zespołu ostrej niewydolności oddechowej (prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska / dr inż. Tomasz Wypych)
1.4 Białka kompleksu N-DRC w regulacji ruchu rzęsek i etiologii pierwotnej dyskinezy rzęsek (dr hab. Dorota Włoga)
Liczba miejsc: 2
1.5 Ku wspólnocie - dynamiczne zmiany aktywności neuronalnej towarzyszące przekształcaniu się dystansu wobec obcych w więź społeczną (dr hab. Ewelina Knapska / dr Alicja Puścian)
1.6 Analiza własności fuzyjnych fragmentów białek wirusów RSV (respiratory syncytial virus) oraz HPIV (human parainfluenza viruses) (prof. dr hab. Jakub Włodarczyk / dr Remigiusz Worch)
1.7 Mechanizmy leżące u podstaw indukowanych przez ketaminę wysokoczęstotliwościowych oscylacji w węchomózgowiu gryzoni (Mark Hunt)
1.8 Samoświadomość i przetwarzanie emocji w grupie użytkowników klasycznych psychodelików (dr hab. Michał Bola)
1.9 W jaki sposób mutacje w genie dystrofiny wpływają na homeostazę wapniową, metabolizm energetyczny i oraz wybrane funkcje fizjologiczne komórek śródbłonka naczyniowego; wskazanie mechanizmów regulacyjnych (prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki)
1.10 Wpływ stresu metabolicznego na różnicowanie komórek progenitorowych trzustki (prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń)
Projekty

4.1 Ultra-zimne gazy atomowe w sieciach optycznych (teoretyczne) (dr hab. E. Witkowska)
4.2 Study of the effect of the nanostructured periodic nanomagnet lattices on magnon-photon coupling, project 1 (experimental) (Prof. Tomasz Dietl / Dr. Vinayak Bhat)
4.3 Study of the effect of the nanostructured quasicrystal nanomagnet lattices on magnon-photon coupling, project 2 (experimental) (Prof. Tomasz Dietl / Dr. Vinayak Bhat)
4.4 Aspekty topologiczne zjawisk nadprzewodnictwa i ferromagnetyzmu w chalkogenidkach grupy IV – podejście doświadczalne (eksperymentalne) (prof. dr hab. Maciej Sawicki)
4.5 Właściwości i oddziaływania multiferroików półprzewodnikowych grupy IV-VI (eksperymentalne) (dr hab. Łukasz Kilański / dr Beata Brodowska)
4.6 Stopy (MgZn)O i układy kwantowe (MgZn)O/MgO krystalizowane w soli kamieniej i ich potencjalne zastosowanie jako emiterów dalekiego ultrafioletu (eksperymentalny) (Henryk Teisseyre)
4.7 Wzrost MBE i charakteryzacja heterostruktur tlenkowych do zastosowań fotowoltaicznych (eksperymentalne) (dr hab. Ewa Przeździecka)
4.8 Synteza i badania strukturalne wiązek nanorurek węglowych wypełnionych fazami halogenków magnetycznych (eksperymentalne) (dr hab. Piotr Dłużewski)
4.9 Ab initio investigations of Hund’s Rule breaking organic molecules (theoretical) (prof. dr hab. Andrzej Sobolewski)- ANULOWANY
4.10 Laserowa spektroskopia cząsteczek dwuatomowych (eksperymentalne) (prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski / dr Jacek Szczepkowski)
4.11 Wpływ strukturalnych przejść fazowych indukowanych czynnikami fizycznymi i chemicznymi na właściwości optyczne nieorganicznych perowskitów (badania eksperymentalne) (prof. dr hab. Andrzej Suchocki/ dr hab. Agata Kamińska)
Projekty

Brak dostępnych projektów.

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w drugiej turze rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

1.1 Pamięć w podeszłym wieku- poszukiwanie alternatywnych mechanizmów synaptycznych i sieci neuronalnych (prof. dr hab. Katarzyna Radwańska)
Liczba miejsc: 2
1.2 Strategie zwiększania wydajności mięśni szkieletowych i brunatnej tkanki tłuszczowej w celu zwalczania otyłości i powiązanych z nią chorób (dr Grzegorz Sumara)
1.3 Rola interneuronów somatostatynowych i parwalbuminowych w modulacji funkcji neuronów i plastyczności synaptycznej poprzez aktywację receptorów GABAb (dr hab. Joanna Urban-Ciećko)
1.4 Ubikwityna jako modulator procesu transportu białek do mitochondriów (dr Piotr Brągoszewski)
1.5 Uczenie głębokie w badaniu plastyczności połączeń korowych ssaków naczelnych po uszkodzeniach pierwszorzędowej kory wzrokowej (dr Piotr Majka/prof. dr hab. Daniel Wójcik)
1.6 Użycie uczenia maszynowego w celu optymalizacji diagnozy psychiatrycznej (dr Jan Kamiński/dr hab. Ewelina Knapska)
1.7 Przywrócenie wzorca aktywności korowej w mózgu zdrowym i w chorobie Alzheimera: bezpośrednia metoda weryfikacji teorii indeksu hipokampalnego (dr hab. Adam Hamed/dr R. Czajkowski)
1.8 Wykorzystanie multi-omiki pojedynczej komórki i przestrzennej transkryptomiki do odkrycia, w jaki sposób zdefiniowane zmiany genetyczne powodują specyficzne odpowiedzi immunologiczne w doświadczalnych glejakach (prof. dr hab. Bożena Kamińska - Kaczmarek)
1.9 Zrozumienie funkcji mikrogleju w starzeniu mózgu i rozwoju depresji (prof. dr hab. Bożena Kamińska - Kaczmarek)
1.10 Wpływ stresu metabolicznego na różnicowanie komórek progenitorowych trzustki (prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń)
1.11 To investigate the interplay between metabolic and epigenetic factors in pathogenesis and inheritance of neuropsychiatric disorders (dr Ali Jawaid)
Projekty

3.1 Wysokoprzepustowy układ mikrofluidyczny do szybkiego wyznaczania stałej równowagi tworzenia kompleksów między biomolekułami: zastosowanie do oddziaływania RNA z DNA (prof. dr hab. Robert Hołyst)
3.2 Nanoinżynieria wieloskładnikowych, niezawierających metalu, materiałów węglowych do uszlachetniania frakcji bio-olejowej poprzez wspomaganą ultradźwiękami selektywną fotokatalizę redoks w reaktorach przepływowych (dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero)
3.3 Opracowanie kompleksowej procedury detekcji bakterii: stworzenie czujnika oraz opracowanie nowych protokołów przygotowania oraz osadzania próbki (prof. dr hab. Maciej Wojtkowski/ dr Jan Paczesny)
3.4 Cyfrowe wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych wspomagane metodami sztucznej inteligencji: krok w kierunku materiałów porowatych nowej generacji (prof. dr hab. Piotr Garstecki/ dr Marco Costantini)
3.5 Tworzenie łańcuchów cząstek z wykorzystaniem efektów dielektroforetycznych, magnetycznych i kapilarnych (prof. dr hab. Robert Hołyst/ dr Konrad Giżyński)
3.6 Zastosowanie papieru i innych włóknistych materiałów jako mikro/nanomatryc do osadzania warstw polimerów wdrukowanych molekularnie o rozwiniętej powierzchni na powierzchni elektrod (dr hab. Piyush S. Sharma/ dr. inż. Maciej Cieplak)
3.7 Elektrochemia w papierze na granicy faz ciecz ciecz (dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka)
3.8 Elektroanaliza związków o znaczeniu neurobiologicznym (dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka/ dr Emilia Witkowska Nery)
3.9 Badanie relacji pomiędzy strukturą a właściwościami monokrystalicznych perowskitów ołowiowo-halogenkowych do zastosowań w fotodetekcji (dr hab. Daniel Prochowicz)
3.10 Rola części podstawnej kresomózgowia w przetwarzaniu informacji wzrokowej (dr hab. Ewa Kublik/ dr Andrzej Foik)
3.11 Mechanochemiczna synteza nowych hybrydowych nieorganiczno-organicznych materiałów funkcjonalnych (prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński)
Projekty

Brak dostępnych projektów.

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w pierwszej turze rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

1.1. Rola inherentnie nieuporządkowanych domen czynników transkrypcyjnych w różnicowaniu komórek podczas rozwoju zwierząt (dr Adam Kłosin) - ANULOWANY
1.2. Uczenie głębokie w badaniu plastyczności połączeń korowych ssaków naczelnych po uszkodzeniach pierwszorzędowej kory wzrokowej (dr Piotr Majka/prof. dr hab. Daniel Wójcik)
1.3. Przywrócenie wzorca aktywności korowej w mózgu zdrowym i w chorobie Alzheimera: bezpośrednia metoda weryfikacji teorii indeksu hipokampalnego (dr hab. Adam Hamed/dr Rafał Czajkowski)
Liczba miejsc: 2
1.4. Identyfikacja genów oraz zmian ewolucyjnych w genomie które lezą u podstaw biologii astrocytów u człowieka (dr Aleksandra Pękowska)
1.5. Rola receptorów z domeną VPS10P w polaryzacji fenotypu astrocytów i mikrogleju w mózgu w stanach patologicznych (prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek/dr Anna Malik)
1.6. Wykorzystanie metabolitów mikroflory jelitowej w leczeniu zespołu ostrej niewydolności oddechowej (dr inż. Tomasz Wypych/prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska)
1.7. Rola modyfikacji lipidowych białek w funkcjonalnej plastyczności neuronalnej, uczeniu i pamięci (prof. dr hab. Jakub Włodarczyk/dr Tomasz Wójtowicz)
1.8. Badanie struktury mitochondrialnego megakanału (prof. dr hab. Mariusz Więckowski)
1.9. Rola oddziaływań mitochondriów z siateczką śródplazmatyczną w regulacji metabolizmu komórek nowotworowych (prof. dr hab. Mariusz Więckowski)
1.10. Analiza sieci neuronalnych aktywowanych w czasie podejmowania decyzji przestrzennych (prof. dr hab. Katarzyna Radwańska)
1.11. Analiza aktywności hipokampa in vivo w czasie podejmowania decyzji przestrzennych (prof. dr hab. Katarzyna Radwańska)
1.12. Czy transfer genów kodujących receptory DREADD do wybranych motoneuronów w przeciętym rdzeniu kręgowym może przywrócić funkcje ruchowe? Zmiany synaptyczne i receptorowe w motoneuronach wywołane aktywacją chemogenetyczną (prof. dr hab. Małgorzata Skup)
1.13. Wykorzystanie multi-omiki pojedynczej komórki i przestrzennej transkryptomiki do odkrycia, w jaki sposób zdefiniowane zmiany genetyczne powodują specyficzne odpowiedzi immunologiczne w doświadczalnych glejakach (prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek)
1.14. Zrozumienie funkcji mikrogleju w homeostazie mózgu i progresji nowotworu poprzez analizę danych z sekwencjonowania pojedynczych komórek (prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek/dr Aleksander Jankowski, Uniwersytet Warszawski)
1.15. Odkrywanie mechanizmu molekularnego i konsekwencji metabolicznych działania ERK3 / MK5 w beżowych i brązowych adipocytach (dr Grzegorz Sumara)
1.16. Badanie wpływu ERK3 w mięśniach na rozwój otyłości, cukrzycy typu 2 (T2D), dynapenii i sarkopenii (dr Grzegorz Sumara)
1.17. Rola mitochondrialnych kanałów potasowych w uszkodzeniach wywołanych pyłami miejskimi (PM) - poszukiwanie nowej strategii cytoprotekcji (prof. dr hab. Adam Szewczyk/dr Bogusz Kulawiak)
1.18. Regulowane światłem mitochondrialne kanały potasowe: poszukiwanie nowych mechanizmów cytoprotekcyjnych (prof. dr hab. Adam Szewczyk)
1.19. Ubikwityna jako modulator procesu transportu białek do mitochondriów (dr Piotr Brągoszewski)
1.20. Wpływ stresu metabolicznego na różnicowanie komórek progenitorowych trzustki (prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń)
Projekty

Brak dostępnych projektów.

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych w trzeciej turze rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

1.1. Rola mitochondrialnych kanałów potasowych w uszkodzeniach wywołanych pyłami miejskimi (PM) - poszukiwanie nowej strategii cytoprotekcji (prof. dr hab. Adam Szewczyk/dr Bogusz Kulawiak)
1.2. Regulowane światłem mitochondrialne kanały potasowe: poszukiwanie nowych mechanizmów cytoprotekcyjnych (prof. dr hab. Adam Szewczyk)
1.3. Identyfikacja genów oraz zmian ewolucyjnych w genomie, które odpowiadają za cechy astrocytów specyficzne dla człowieka (dr Aleksandra Pękowska)
1.4. Uczenie głębokie w badaniu plastyczności połączeń korowych ssaków naczelnych po uszkodzeniach pierwszorzędowej kory wzrokowej (dr Piotr Majka / prof. dr hab. Daniel Wójcik)
1.5. Określenie wpływu szlaku ERK3/MK5 na rozwój chorób metabolicznych (dr Grzegorz Sumara )
1.6. Modulowanie mikrośrodowiska uszkodzonego nerwu jako metoda wspierania regeneracji aksonów i przeżywalności motoneuronów rdzenia kręgowego (dr hab. Małgorzata Zawadzka)
1.7. Różnice indywidualne w subiektywnym przeżywaniu czasu: wskaźniki elektrofizjologiczne, EEG i fMRI (prof. dr hab. Elżbieta Szeląg)
1.8. Ubikwityna jako modulator procesu transportu białek do mitochondriów (dr Piotr Brągoszewski)
1.9. Identyfikacja nowych biomarkerów obrazowych w diagnostyce i określaniu rokowania u seronegatywnych chorych z pogranicza stwardnienia rozsianego i neuromyelitis optica (dr hab. n. med. Maciej Juryńczyk)
1.10. Neuronalne mechanizmy pamięci roboczej: Połączenie rejestracji aktywności pojedynczych neuronów i analizy populacyjnej u ludzi (dr hab. Aneta Brzezicka/dr Jan Kamiński )
1.11. Czy transfer genów kodujących receptory DREADD do wybranych motoneuronów w przeciętym rdzeniu kręgowym może przywrócić funkcje ruchowe? Zmiany synaptyczne i receptorowe w motoneuronach wywołane aktywacją chemogenetyczną (prof. dr hab. Małgorzata Skup )
Projekty

Brak dostępnych projektów.

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych, które były dostępne w drugiej turze rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

1.1. Rola mitochondrialnych kanałów potasowych w uszkodzeniach wywołanych pyłami miejskimi (PM) - poszukiwanie nowej strategii cytoprotekcji (prof. dr hab. Adam Szewczyk/dr Bogusz Kulawiak)
1.2. Czy transfer genów kodujących receptory DREADD do wybranych motoneuronów w przeciętym rdzeniu kręgowym może przywrócić funkcje ruchowe? Zmiany synaptyczne i receptorowe w motoneuronach wywołane aktywacją chemogenetyczną (prof. dr hab. Małgorzata Skup)
1.3. Poprawa funkcji poznawczych poprzez wpływ na stare komórki mózgu w zwierzęcych modelach starzenia się i depresji (prof. Ewa Sikora/prof. Jakub Włodarczyk)
1.4. Uczenie głębokie w badaniu plastyczności połączeń korowych ssaków naczelnych po uszkodzeniach pierwszorzędowej kory wzrokowej (dr Piotr Majka / prof. dr hab. Daniel Wójcik)
1.5. Poszukiwanie elektrofizjologicznych korelatów świadomości percepcyjnej poprzez analizy EEG typu single-trial (dr Michał Bola/ dr hab Michał Wierzchoń, prof. UJ)
1.6. Rola modyfikacji lipidowych białek w funkcjonalnej plastyczności neuronalnej, uczeniu i pamięci (prof. dr hab. Jakub Włodarczyk/ promotor pomocniczy: dr n. med. Tomasz Wójtowicz )
Liczba miejsc: 2
1.7. To investigate the interplay between metabolic and epigenetic factors in pathogenesis and inheritance of neuropsychiatric disorders (Dr Ali Jawaid)
Liczba miejsc: 2
1.8. Rola molekuł adhezyjnych w powstawaniu i funkcji bezpośrednich połączeń międzykomórkowych (TNTs) w mikrośrodowisku białaczki (dr hab. Katarzyna Piwocka)
1.9. Re-engineering the neuronal synapse: towards direct manipulation of synaptic structure (dr Oleg Glebov)
1.10. Comparative analysis of synaptic architecture in human neurodegenerative disorders (dr Oleg Glebov)
1.11. Ciche synapsy w uczeniu apetytywnym (dr Anna Beroun)
1.12. Identyfikacja genów oraz zmian ewolucyjnych w genomie które lezą u podstaw cech astrocytów specyficznych dla człowieka (dr Aleksandra Pękowska)
1.13. Mózgowe i poznawcze podłoże deficytu ortograficznego (dr Agnieszka Dębska/ dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. Instytutu Nenckiego)
1.14. Ubikwityna jako modulator procesu transportu białek do mitochondriów (dr Piotr Brągioszewski)
1.15. Weryfikacja hipotezy szumu neuronalnego w dysleksji – badania z użyciem czynnościowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. Instytutu Nenckiego)
1.16. Weryfikacja hipotezy szumu neuronalnego w dysleksji – badania z użyciem fMRI i EEG (dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. Instytutu Nenckiego)
1.17. Analiza aktywności pola CA1 hipokampa w czasie poszukiwania i konsumpcji alkoholu (dr hab. Katarzyna Radwańska)
1.18. Regulowane światłem mitochondrialne kanały potasowe: poszukiwanie nowych mechanizmów cytoprotekcyjnych (prof. dr hab. Adam Szewczyk)
Projekty

3.1. Kataliza supramolekularna na powierzchni cząstek koloidalnych (Dr hab. Volodymyr Sashuk)
3.2. Opracowanie i rozwijanie metod wytwarzania stabilnych perowskitów ołowiowo-halogenkowych (Dr hab. inż. Daniel Prochowicz)
3.3. Przenikanie jonów w kryształach molekularnych (Dr hab. Oksana Danylyuk)
3.4. Ultraszybkie reakcje chemiczne w ciemności (Dr hab. Gonzalo M. Angulo Núñez, prof. instytutu/promotor pomocniczy: Dr inż. Marcin Pastorczak)
3.5. Electrochemistry in microfluidic cells for high-throughput multiple response analyses (Dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, prof. instytutu)
3.6. Komórki białaczkowe pod kontrolowanym naprężeniem ścinającym w kanałach mikroprzepływowych (Prof. dr hab. Piotr Garstecki/Promotor pomocniczy: Dr Ladislav Derzsi)
3.7. Zastosowanie papieru i innych włóknistych materiałów jako mikro/nanomatryc do osadzania warstw polimerów wdrukowanych molekularnie o rozwiniętej powierzchni na powierzchni elektrod (Dr hab. Piyush S. Sharma/Promotor pomocniczy: Dr inż. Maciej Cieplak)
3.8. Drukowanie samoorganizujących się kropel: od fizycznych podstaw samoorganizacji do zastosowań w enkapsulacji komórek i badaniach przesiewowych (Prof. dr hab. Piotr Garstecki/Promotor pomocniczy: Dr Jan Guzowski)
3.9. Zmiany nanolepkości w trakcie śmierci komórki (Prof. dr hab. Robert Hołyst/Promotor pomocniczy: Dr inż. Karina Kwapiszewska)
3.10. Chemia i fotofizyka cząsteczek w nanownękach (Prof. dr hab. Jacek Waluk/Promotor pomocniczy: Dr Sylwester Gawinkowski)
3.11. Tworzenie łańcuchów cząstek z wykorzystaniem efektów dielektroforetycznych, magnetycznych i kapilarnych (Prof. dr hab. Robert Hołyst/Promotor pomocniczy: Dr Konrad Giżyński)
3.12. Lokalizowanie i oznaczanie aktywności redoks w komórkach biologicznych (Prof. dr hab. Marcin Opałło/Promotor pomocniczy: Dr Wojciech Nogala)
3.13. Rozwój nowych technik wbudowywania pozwalających na dokładne obliczenia kwantowochemiczne dla reakcji na powierzchniach metalicznych (Dr hab. Adam Kubas, prof. instytutu/Promotor pomocniczy: Dr Aleksandra Siklitckaia)
3.14. Opracowanie metody przywracania funkcji wzrokowych przy użyciu zmodyfikowanego wirusa wścieklizny (Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski/Promotor pomocniczy: Dr Andrzej Foik)
3.15. Modelowanie odpowiedzi na antybiotyki u bakterii (Dr hab. Anna Ochab-Marcinek/Promotor pomocniczy: Dr Bartłomiej Wacław)
3.16. Chemia fizyczna oddziaływań bakterii z powierzchniami (Prof. dr hab. Robert Hołyst/Promotor pomocniczy: Dr Bartłomiej Wacław)
3.17. Rozwijanie nowych metod zagospodarowania CO2 (Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński)
3.18. Kontrola morfologii i przemian fazowych nieorganiczno-organicznych perowskitów halogenkowych (Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński)
3.19. Projektowanie i synteza kropek kwantowych tlenku cynku do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych (Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński)
3.20. Biosensory oparte na bakteriofagach do wykrywania bakterii (Prof. dr hab. Robert Hołyst/promotor pomocniczy: dr Jan Paczesny)
Projekty

4.1. Dynamic stability of crystal surfaces (theoretical) (Magdalena Załuska-Kotur)
4.2. Multiscale Simulation of Break-up droplet dynamics (theoretical) (Dr hab. Piotr Deuar / Dr Panagiotis Theodorakis)
4.3. Multiscale Simulation of spontaneous liquid motion on nanopatterned substrates (theoretical) (Dr hab. Piotr Deuar / Dr Panagiotis Theodorakis)
4.4. Badania komputerowe roli wiązań disulfidowych w białkach (teoretyczne) (Prof. dr hab. Mai Suan Li, dr Paweł Krupa)
4.5. Protein folding and aggregation on the ribosome (theoretical) (Prof. dr hab. Mai Suan Li)
4.6. Eksperymentalne badania nowych luminoforów krystalicznych akumulujących energię promieniowania do zastosowań w dozymetrii promieniowania jonizującego (eksperymentalne) (dr hab. Yaroslav Zhydachevskyy )
4.7. Magnetic atoms quantum simulators (theoretical) (Mariusz Gajda)
4.8. Mikrofizyka eksplozji kulombowskich (eksperymentalne) (prof. dr hab. Maciej Kolwas)
4.9. Zjawiska fotoniczne i luminescencja w rezonatorach sferycznych – mikrokroplach (eksperymentalne) (dr hab. Krystyna Kolwas)
4.10. Nieporządek strukturalny w nanoskopowych stopach Heuslera: badania NMR (eksperymentalne) (Dr hab. Ewa Jedryka , profesor IF PAN)
4.11. Określenie struktury magnetycznej materiałów warstwowych : fazy MAX na bazie Mn2GaC (eksperymentalne) (dr hab. Marek Wójcik, profesor IFPAN)
4.12. Precesyjne przełączanie namagnesowania w ferromagnetycznych warstwach (Ga,Mn)N za pomocą ultrakrótkich impulsów elektrycznych (eksperymentalne) (prof. dr hab. Maciej Sawicki/dr Dariusz Sztenkiel)
4.13. Oddziaływania między peptydem fuzyjnym a sekwencją transbłonową hemaglutyniny (eksperymentalne) (dr hab. Bartosz Różycki, dr Remigiusz Worch)
4.14. Wyświetlacze i detektory mechanoluminescencyjne na bazie piezoelektrycznych materiałów nanostrukturyzowanych (eksperymentalne) (Prof. Andrzej Suchocki)
4.15. Agregacja i żelowanie białek inherentnie nieuporządkowanych (teoretyczne) (prof. Marek Cieplak)
4.16. Własności strukturalne i elastyczne wieloskładnikowych boranów zawierających pierwiastki lantanowców (eksperymentalne) (dr hab. Jerzy Pełka, promotor pomocniczy dr Roman Minikayev)
4.17. Kwantowy i falowo-dynamiczny chaos w układach niskowymiarowych (eksperymentalne+teoretyczne) (Prof. dr hab. Leszek Sirko)
4.18. Spektroskopia rotacyjna cząsteczek o znaczeniu chemicznym, atmosferycznym i astrofizycznym (eksperymentalne) (prof. dr hab. Zbigniew Kisiel)
4.19. Laserowa spektroskopia cząsteczek dwuatomowych (eksperymentalne) (prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski/dr Jacek Szczepkowski)
4.20. Dynamics of topological defects coupled to environments (theoretical) (Mircea Trif / Tomasz Dietl)
4.21. Ultraszybkie przemiany strukturalne w materii skondensowanej (eksperymentalne) (dr hab. inż. Ryszard Sobierajski, prof. IF PAN)
4.22. Właściwości i oddziaływania multiferroików półprzewodnikowych grupy IV-VI (eksperymentalne) (dr hab. Łukasz Kilański (Prof. IF PAN)
4.23. Heat transport by topological excitations (experimental) (dr hab. Marcin Matusiak)
4.24. Ultra-zimne gazy atomowe w sieciach optycznych (teoretyczne) (dr hab. E. Witkowska)
Projekty

Brak dostępnych projektów.

Projekty badawcze

Lista projektów badawczych, które były dostępne w pierwszej turze rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 dostępna poniżej.

Projekty badawcze

Projekty

1.1. Określenie wpływu szlaku ERK3 / MK5 na rozwój kacheksji związanej z rakiem (dr Grzegorz Sumara)
1.2. Badanie wpływu kinaz z rodziny PKD na rozwój chorób metabolicznych (dr Grzegorz Sumara)
1.3. Regulacja dostępności chromatyny w niedotlenionym mikrośrodowisku glejaka (prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek/dr Katarzyna Leszczyńska)
1.4. Poszukiwanie elektrofizjologicznych korelatów świadomości percepcyjnej poprzez analizy EEG typu single-trial (dr Michał Bola/ dr hab Michał Wierzchoń, prof. UJ)
1.5. Mechanizmy odpowiedzi komórki na niepowodzenie translokacji białek przez błony mitochondrialne (dr Piotr Brągoszewski)
Liczba miejsc: 2
1.6. Depalmitylacja białek w regulacji plastyczności synaptycznej w chorobach neuropsychiatrycznych (prof. dr hab. Jakub Włodarczyk)
1.7. Mapowanie ludzkich emocji w obliczu zmian klimatycznych w relacji do zdrowia psychicznego oraz podejmowania działań (dr hab. Artur Marchewka)
1.8. Genomika ewolucyjna astrocytów (bioinformatyk) (dr Aleksandra Pękowska)
1.9. Identyfikacja genów które odpowiadają za cechy astrocytów specyficzne dla człowieka (dr Aleksandra Pękowska)
1.10. Dynamika czasowo-przestrzenna interakcji pomiędzy sekwencjami regulatorowymi DNA (dr Aleksandra Pękowska)
1.11. Udział aktywności różnych populacji neuronalnych kory przedczołowej w rozwoju i stabilizacji więzi społecznych (dr hab. Ewelina Knapska)
1.12. Analiza aktywności pola CA1 hipokampa w czasie poszukiwania i konsumpcji alkoholu (dr hab. Katarzyna Radwańska)
1.13. Regulowany światłem mitochondrialne kanały potasowe: poszukiwanie nowych mechanizmów cytoprotekcyjnych? (prof. dr hab. Adam Szewczyk)
1.14. Czy transfer genów receptorów DREADD do wybranych populacji motoneuronów w przeciętym rdzeniu kręgowym może przywrócić funkcje ruchowe? Zmiany synaptyczne i receptorowe w motoneuronach wywołane aktywacją chemogenetyczną (prof. dr hab. Małgorzata Skup)
1.15. Uczenie głębokie w badaniu plastyczności połączeń korowych ssaków naczelnych po uszkodzeniach pierwszorzędowej kory wzrokowej (dr Piotr Majka / prof. dr hab. Daniel Wójcik)
Projekty

2.1. Fotokataliza – aminy i kwasy karboksylowe jako bloki budulcowe w syntezie ketonów (prof. Dorota Gryko)
2.2. Synteza niepłaskich heterocyklicznych nanografenów poprzez CH-aktywację (prof. Daniel Gryko)
2.3. Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych (prof. Daniel Gryko/dr Marcin Lindner)
2.4. Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu (prof. dr Bartosz Grzybowski)
2.5. Projektowanie wysoce selektywnych katalizatorów przy użyciu Sztucznej Inteligencji (prof. dr Bartosz Grzybowski)
2.6. Synteza katalizatorów supramolekularnych inspirowanych enzymami (prof. dr Bartosz Grzybowski)
2.7. Samoorganizacja supramolekularnych katalizatorów inspirowanych enzymami (prof. dr Bartosz Grzybowski)
2.8. C–H-Aktywacja nitronów wspomagana grupami kierującymi (dr hab. Rafał Loska)
2.9. Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów (dr hab. Rafał Loska)
2.10. Nowe N-heterocykliczne karbenowe kompleksy złota: od aktywności katalitycznej do zastosowań medycznych (dr hab. Michał Michalak)
2.11. Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu o dużym potencjale aplikacyjnym (prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Ostaszewski)
2.12. Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Pd o dużym potencjale aplikacyjnym (prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Ostaszewski)
2.13. Regio- i stereokontrolowana synteza olefin podstawionych grupami fluorometylowymi (dr hab. Wojciech Chaładaj)
2.14. Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków pokrewnych (Bartłomiej Furman)
2.15. Fotochemiczne przegrupowanie N-podstawionych laktamów. Ekspansja pierścienia w kierunku złożonych układów heterocyklicznych (prof. dr. hab. Bartłomiej Furman/dr Piotr Szcześniak)
2.16. Fotochemiczne przekształcenia diazozwiązków źródłem ich nowej reaktywności (prof. dr hab. Dorota Gryko)
Projekty

3.1. Szybka, wielobarwna mikroskopia wymuszonego rozpraszania Ramana, wykorzystująca przestrajalne lasery światłowodowe (dr hab. Yuriy Stepanenko/dr inż. Katarzyna Krupa)
3.2. Stabilne źródło laserowe o dużej energii zrealizowane w technologii światłowodowej do szybkiej wielobarwnej mikroskopii wymuszonego rozpraszania Ramana (dr hab. Yuriy Stepanenko/dr inż. Katarzyna Krupa)
3.3. Modele komputerowe wewnatrzkomórkowych kolonii bakteryjnych (prof. Robert Holyst/ dr Bartlomiej Waclaw)
3.4. Odpowiedz bakterii na antybiotyki w laboratoryjnych modelach infekcji (prof. Piotr Garstecki/ dr Bartlomiej Waclaw)
3.5. Modelowanie odpowiedzi na antybiotyki u bakterii (dr hab. Anna Ochab-Marcinek/ dr Bartlomiej Waclaw)
3.6. Modulacja stabilności wirionów – opracowanie metod stabilizacji bakteriofagów (prof. dr hab. Robert Hołyst/ dr Jan Paczesny)
3.7. Dynamiczne i responsywne układy dwuwymiarowe(prof. dr hab. Robert Hołyst/ dr Jan Paczesny)
3.8. Rozwój nowych technik wbudowywania pozwalających na dokładne obliczenia kwantowochemiczne dla reakcji na powierzchniach metalicznych (dr hab. Adam Kubas/ dr Aleksandra Siklitckaia)
3.9. Lokalizowanie i oznaczanie aktywności redoks w komórkach biologicznych (prof. dr hab. Marcin Opałło/ dr Wojciech Nogala)
3.10. Drukowanie samoorganizujących się kropel: od fizycznych podstaw samoorganizacji do zastosowań w enkapsulacji komórek i badaniach przesiewowych (prof. dr hab. Piotr Garstecki/ dr Jan Guzowski)
3.11. Sztuczne wyspy trzustkowe: mikrofluidyczne metody reagregacji komórek endokrynnych w drobinach hydrożeli (prof. dr hab. Piotr Garstecki/ dr Jan Guzowski)
3.12. Fotoprodukcja wodoru w układach dwufazowych z odtwarzaniem donora elektronów (prof. dr hab. Marcin Opałło)
3.13. Modulacja stabilności wirionów – opracowanie metod dezaktywacji bakteriofagów (prof. dr hab. Robert Hołyst/ dr Jan Paczesny)
Projekty

4.1. Quantum open systems of several ultra-cold atoms (dr hab. Tomasz Sowiński)
4.2. Mikrofizyka eksplozji kulombowskich (dr hab. inż. Daniel Jakubczyk / prof. dr hab. Maciej Kolwas)
4.3. Zjawiska fotoniczne i luminescencja w rezonatorach sferycznych – mikrokroplach (dr hab. inż. Daniel Jakubczyk / dr hab. Krystyna Kolwas)
4.4. Badanie termodynamiki parowania mikrokropel wieloskładnikowych – destylacja w mikroskali (dr hab. inż. Daniel Jakubczyk)
4.5. Optyczne obrazowanie pojedynczych cząsteczek barwnika w matrycach krystalicznych (prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz)
4.6. Dynamic stability of crystal surfaces (prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur)
4.7. Właściwości i oddziaływania multiferroików półprzewodnikowych grupy IV-VI (dr hab. Łukasz Kilański)
4.8. Multiscale Simulation of Break-up droplet dynamics (dr hab. Piotr Deuar/ dr Panagiotis Theodorakis)
4.9. Novel Composite Scintillation and thermoluminescent detectors based on epitaxial structures of orthosilicates and garnets (prof. dr hab. Andrzej Suchocki)
4.10. Wyświetlacze i detektory mechanoluminescencyjne na bazie piezoelektrycznych materiałów nanostrukturyzowanych (prof. dr hab. Andrzej Suchocki)
4.11. Anomalous metal phase at the superconductor-insulator transition (prof. dr hab. Marta Cieplak)
4.12. Agregacja i żelowanie białek inherentnie nieuporządkowanych (prof. dr hab. Marek Cieplak)
4.13. Własności strukturalne i elastyczne wieloskładnikowych boranów zawierających pierwiastki lantanowców (dr hab. Jerzy Pełka/ dr Roman Minikayev)
4.14. Precesyjne przełączanie namagnesowania w ferromagnetycznych warstwach (Ga,Mn)N za pomocą ultrakrótkich impulsów elektrycznych (prof. dr hab. Maciej Sawicki/ dr Dariusz Sztenkiel)
4.15. Struktury kwantowe bazujące na trójskładnikowych stopach typu random i supersieciach CdMgO (prof. dr hab. Adrian Kozanecki/dr hab. Ewa Przeździecka)
4.16. Kwantowy i falowo-dynamiczny chaos w układach niskowymiarowych (prof. dr hab. Leszek Sirko)
4.17. Spójność czasowa ultra-zimnych gazów dipolowych (dr hab. Emilia Witkowska)
4.18. Spektroskopia rotacyjna cząsteczek o znaczeniu chemicznym, atmosferycznym i astrofizycznym (prof. dr hab. Zbigniew Kisiel)
4.19. Nieporządek strukturalny w nanoskopowych stopach Heuslera: badania NMR (dr hab. Ewa Jędryka)
4.20. Określenie struktury magnetycznej materiałów warstwowych : fazy MAX na bazie Mn2GaC (dr hab. Marek Wójcik)
4.21. Heterostruktury CdTe/PbTe dla zastosowań fotonicznych (prof. dr hab. Grzegorz Karczewski/dr Michał Szot)
4.22. Ograniczenia Chronionego Transportu i Egzotyczne Stany Topologiczne w Półprzewodnikach Topologicznych (dr hab. Wojciech Brzezicki)
4.23. Fotofizyka molekularna funkcjonalnych układów organicznych (dr hab. Jerzy Karpiuk)
4.24. Laserowa spektroskopia cząsteczek dwuatomowych (prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski/dr Jacek Szczepkowski)
4.25. Magnetic atoms quantum simulators (prof. dr hab. Mariusz Gajda)
4.26. Thermodynamics of nanostructures at low temperatures (dr Maciej Zgirski/ prof. dr hab. Maciej Sawicki)
4.27. Dynamics of topological defects coupled to environments (dr Mircea Trif/ prof. dr hab. Tomasz Dietl)
4.28. Materiały tlenkowe implantowane ziemiami rzadkimi (prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz)
4.29. Thermoelectric phenomena in topological materials (dr hab. Marcin Matusiak)
4.30. Heat transport by topological excitations (dr hab. Marcin Matusiak)
4.31. Ultraszybkie przemiany strukturalne w materii skondensowanej (dr hab. inż. Ryszard Sobierajski)
4.32. Badania komputerowe roli wiązań disulfidowych w białkach (prof. dr hab. Mai Suan Li/ dr Paweł Krupa)
4.33. Quantum heterostructures based on ZnO:Eu for optoelectronics – structural characterization and optimization of growth technology (Prof. Adrian Kozanecki/Dr hab. Ewa Przeździecka)
4.34. Spectroscopic studies of ZnMgO)O/Zn(Cd)O:Eu/ZnMgO quantum structures (Prof. Adrian Kozanecki/Dr hab. Ewa Przeździecka)
4.35. Multiscale Simulation of spontaneous liquid motion on nanopatterned substrates (dr hab. Piotr Deuar / dr Panagiotis Theodorakis)
Projekty

Brak dostępnych projektów.