Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PHD]

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej również w skrócie: „RODO” uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (Instytut Nenckiego PAN) z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art.26 RODO, są:
– Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52;
– Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52;
– Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) z siedzibą przy Alei Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
– Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk (CFT PAN) z siedzibą przy Alei Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
– Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk “UNIPRESS” z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 29/37, 01-142 Warszawa;
– Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Wawelskiej 15B, 02- 034 Warszawa;
– Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego, 02-957 Warszawa;
– Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Księcia Trojdena 4;

2. Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 RODO nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie RODO. Zgodnie z ustaleniami między Współadministratorami, każdy ze Współadministartorów jest podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych.

3. Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: email: iod@nencki.gov.pl, tel. (22) 5892 275 lub pisemnie na adres: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa. Niezależnie od powyższego, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, można się kontaktować z każdym ze Współadministratorów.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, a w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej w celu realizacji procesu kształcenia, dokumentowania przebiegu kształcenia, a także wykonywania przez Administratora obowiązków statystycznych, archiwalnych, statutowych i innych określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz w innych przepisach prawa, w tym dla celów związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego i dydaktycznego na podstawie art. 6 ust.1 lit. a,b,c RODO.

5. Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane:
a) w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa;
b) w celu przesyłania oferty edukacyjnej i zawodowej, tj. informacji dotyczących wydarzeń organizowanych przez Współadministratorów, konferencji, kursów, staży, szkoleń, promocji, ankiet oraz informacji o bieżącej działalności, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 4,5. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury do szkoły doktorskiej.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, w tym osoby upoważnione przez Współdministratorów do przetwarzania danych.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały pozyskane, w tym:- w procesie rekrutacji- do jego zakończenia i rozpatrzenia ewentualnych odwołań, w procesie kształcenia – przez okres trwania studiów, a po ich zakończeniu przez czas określony przepisami prawa dla archiwizacji.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), prawo do sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

10. W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

13.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.