Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Ochrona Danych Osobowych – Zasadnicza treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie

Uprzejmie informujemy, że pomiędzy:
1. Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (Instytut Nenckiego PAN) z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa;
2. Instytutem Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52;
3. Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52;
4. Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) z siedzibą przy Alei Lotników 32/46, 02- 668 Warszawa;
5. Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk (CFT PAN) z siedzibą przy Alei Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
6. Instytutem Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk “UNIPRESS” z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 29/37, 01-142 Warszawa;
7. Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą przy ul. Wawelskiej 15B, 02-034 Warszawa;
8. Instytutem Psychiatrii i Neurologii z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego, 02-957 Warszawa;
9. Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa,

zwanymi dalej Współadministratorami – w celu realizacji umowy z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wspólnym prowadzeniu szkoły doktorskiej pod nazwą Warszawska Szkoła Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PHD), została zawarta umowa o współadministrowanie danymi osobowymi kandydatów i doktorantów oraz pracowników Współadministratorów, realizujących zadania na rzecz Szkoły Doktorskiej. Celem umowy jest ustalenie zakresów odpowiedzialności Współadministratorów, dotyczących wypełniania obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również relacji pomiędzy Współadministratorami a podmiotami, których dane osobowe dotyczą.

Każdy Współadministrator jest odpowiedzialny m.in. za:
a) zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą.
b) wywiązanie się we własnym zakresie, z obowiązków informacyjnych, uwzględniając udostępnienie podmiotom, których dane dotyczą, zasadniczą treść uzgodnień umowy o współadministrowaniu, zgodnie z art. 13, art. 14 oraz art. 26 ust. 2 RODO.
c) za realizację praw podmiotów, których dane osobowe dotyczą, w tym udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie prawa do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Współadministratorzy ustalili, że Jednostka Wiodąca: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, koordynuje współpracę pomiędzy Współadministratorami w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie: udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, naruszeń ochrony danych osobowych, skarg oraz kontroli organów nadzoru. Niezależnie od powyższego podziału obowiązków, każdy ze Współadministratorów odpowiada za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Aby ułatwić Panu/Pani wykonanie swoich praw, wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, znajdujący w Jednostce Wiodącej – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 5892 275, email: iod@nencki.gov.pl. Niezależnie jednak od tych ustaleń i wyznaczenia punktu kontaktowego, może Pan/Pani zrealizować swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.