Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Rekrutacja
Rejestracja online do Szkoły Doktorskiej już ruszyła!

FAQ

Szczegółowe zasady rekrutacji na dany rok akademicki znajdują się w zakładce Dokumenty.

Rekrutacja odbywa się poprzez system elektroniczny.
Kandydat powinien przygotować następujące dokumenty:

a) list motywacyjny;
b) kopie odpowiedniego dyplomu lub dyplomów ukończenia studiów – w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 1 Zasad Rekrutacji, lub kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich – w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 2 Zasad Rekrutacji;
c) kopie dokumentów potwierdzających przebieg studiów, a w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 2, kopie dokumentów potwierdzających przebieg studiów pierwszego stopnia albo przebieg trzech lat jednolitych studiów magisterskich;
d) życiorys (curriculum vitae), zawierający w szczególności przebieg dotychczasowego kształcenia wraz z opisem osiągnięć naukowych, zawodowych i listą publikacji;
e) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub zawodowe;
f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.


Do wniosku można dołączyć opinię pracownika naukowego lub nauczyciela akademickiego, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, na temat kandydata i jego dotychczasowej aktywności naukowej. Zamiast dołączania opinii można wskazać osobę będącą pracownikiem naukowym lub nauczycielem akademickim i posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, od której Komisja Rekrutacyjna może uzyskać taką opinię. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kandydat sam aranżuje wysłanie tej opinii bezpośrednio przez opiniodawcę do Komisji Rekrutacyjnej (na adres: phdoffice@warsaw4phd.eu) w terminie umożliwiającym uwzględnienie jej w toku rekrutacji.

Dokumenty kandydata oceniane są przez Komisje Rekrutacyjne, które wyłaniają kandydata/ów do II etapu rekrutacji, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. W Instytucie Nenckiego podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzana jest wiedza kandydata w zakresie biologii komórki i neurobiologii.
Dopuszcza się kandydowanie do Szkoły osób, które nie posiadają tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, lecz uzyskają go do dnia zakończenia rekrutacji. W takim przypadku do dnia zakończenia rekrutacji wymagane jest złożenie dyplomu lub pisemnego oświadczenia o uzyskaniu stopnia magistra lub równoważnego.
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej jest bezpłatna.
Za naukę w Szkole Doktorskiej nie pobiera się opłat.
Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Terminy rozpoczęcia semestrów zimowego i letniego znajdują się w zakładce "dokumenty".
Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
Kształcenie w Szkole trwa 8 semestrów i jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.

Na wniosek doktoranta, w szczególnych przypadkach, uzasadnionych zwłaszcza:
  1. koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań, których efektem ma być rozprawa,
  2. sytuacją zdrowotną lub osobistą doktoranta,
  3. przedłużaniem się badań, których efektem ma być rozprawa, z innych powodów niezależnych od doktoranta,
kształcenie w Szkole może być przedłużone jednak nie dłużej niż o 2 lata.
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć znajdują się w programie kształcenia w zakładce dokumenty.
Zajęcia głównie odbywają się w Instytucie, do którego doktorant zastał przyjęty. Doktoranci mogą brać udział w zajęciach oferowanych przez pozostałe Instytuty tworzące Szkołę Doktorską. Szczegółowe informacje dotyczące planu zajęć znajdują się w Kalendarzu Zajęć.
Zapoznaj się z regulaminem

Zgodnie z obowiązującą ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z dnia 20 lipca 2018 r (Dz. U. 2022 poz 574), doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie, które wynosi 3466,90 zł netto do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, oraz 5340,90 zł netto po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa. Wysokość stypendium doktoranckiego zależy również od źródła jego finansowania.

Doktoranci szkoły doktorskiej mogą otrzymywać dodatkowo inne stypendia na zasadach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.
Stypendium doktoranckie wypłacane doktorantowi w ramach subwencji jest wolne od podatku, jednak podlega oskładkowaniu ZUS (składce rentowej i emerytalnej). Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego następuje na wniosek doktoranta.
Akademiki prywatne:

Prywatny akademik Student Depot w Warszawie, znajdujący się na Mokotowie – więcej informacji.
Każdy kandydat/przyszły doktorant powinien zapoznać się z Regulaminem Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych, zasadami rekrutacji do szkoły oraz programem kształcenia dostępnymi w zakładce Dokumenty.