Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

FAQ

Szczegółowe zasady rekrutacji na dany rok akademicki znajdują się w zakładce Dokumenty .

Rekrutacja odbywa się poprzez system elektroniczny.
Kandydat powinien przygotować następujące dokumenty:

a) list motywacyjny;
b) kopie odpowiedniego dyplomu lub dyplomów ukończenia studiów – w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 1 Zasad Rekrutacji, lub kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich – w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 2 Zasad Rekrutacji;
c) kopie dokumentów potwierdzających przebieg studiów, a w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 2, kopie dokumentów potwierdzających przebieg studiów pierwszego stopnia albo przebieg trzech lat jednolitych studiów magisterskich;
d) życiorys (curriculum vitae), zawierający w szczególności przebieg dotychczasowego kształcenia wraz z opisem osiągnięć naukowych, zawodowych i listą publikacji;
e) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub zawodowe;
f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.


2. Do wniosku można dołączyć opinię pracownika naukowego lub nauczyciela akademickiego, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, na temat kandydata i jego dotychczasowej aktywności naukowej. Zamiast dołączania opinii można wskazać osobę będącą pracownikiem naukowym lub nauczycielem akademickim i posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, od której Komisja Rekrutacyjna może uzyskać taką opinię. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kandydat sam aranżuje wysłanie tej opinii bezpośrednio przez opiniodawcę do Komisji Rekrutacyjnej (na adres: phdoffice@warsaw4phd.eu) w terminie umożliwiającym uwzględnienie jej w toku rekrutacji.

Dokumenty kandydata oceniane są przez Komisje Rekrutacyjne, które wyłaniają kandydata/ów do 2-ego etapu rekrutacji, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej jest bezpłatna.
Dopuszcza się kandydowanie do Szkoły osób, które nie posiadają tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, lecz uzyskają go do dnia zakończenia rekrutacji. W takim przypadku do dnia zakończenia rekrutacji wymagane jest złożenie dyplomu lub pisemnego oświadczenia o uzyskaniu stopnia magistra lub równoważnego.
Za naukę w Szkole Doktorskiej nie pobiera się opłat.
Rok akademicki rozpoczyna się 01 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Terminy rozpoczęcia semestrów zimowego i letniego znajdują się w zakładce "dokumenty".
Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
Kształcenie w Szkole trwa 8 semestrów i jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.

Na wniosek doktoranta, w szczególnych przypadkach, uzasadnionych zwłaszcza:
1) koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań, których efektem ma być rozprawa,
2) sytuacją zdrowotną lub osobistą doktoranta,
3) przedłużaniem się badań, których efektem ma być rozprawa, z innych powodów niezależnych od doktoranta, kształcenie w Szkole może być przedłużone nie dłużej jednak niż o 2 lata.
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć znajdują się w programie kształcenia w zakładce "dokumenty".
Zajęcia głównie odbywają się w Instytucie, do którego doktorant zastał przyjęty. Doktoranci mogą brać udział w zajęciach oferowanych przez pozostałe Instytuty tworzące Szkołę Doktorską. Szczegółowe informacje dotyczące planu zajęć znajdują się w Kalendarzu Zajęć.
Regulamin

Zgodnie z obowiązującą ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z dnia 20 lipca 2018 r (dz. U. 2018 poz 1668), doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie, które wynosi 2104,65 zł netto do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, oraz 3242,29 zł netto po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa. Wysokość stypendium doktoranckiego zależy również od źródła jego finansowania.

Doktoranci szkoły doktorskiej mogą otrzymywać dodatkowo inne stypendia na zasadach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.
Stypendium doktoranckie wypłacane doktorantowi w ramach subwencji jest wolne od podatku, jednak podlega oskładkowaniu ZUS (składce rentowej i emerytalnej). Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego następuje na wniosek doktoranta.
Akademiki prywatne:

Prywatny akademik Student Depot w Warszawie, znajdujący się na Mokotowie - więcej informacji tutaj.
Każdy kandydat/przyszły doktorant powinien zapoznać się z Regulaminem Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych, zasadami rekrutacji do szkoły oraz programem kształcenia dostępnymi w zakładce "Dokumenty".