Warsaw PhD School in Natural and BioMedical Sciences

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Regulamin Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

§ 1
1. Niniejszy regulamin określa organizację kształcenia w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD], zwanej dalej „szkołą”.
2. Szkoła jest zorganizowaną formą kształcenia doktorantów w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki medyczne, przygotowującą do uzyskania stopnia doktora.
3. Szkoła jest prowadzona wspólnie przez:

 1. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (Instytut Nenckiego PAN) z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, NIP 5250009269, REGON 000325825, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, prof. dr hab. Agnieszkę Dobrzyń;
 2. Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52, NIP 5250008933, REGON 000325848, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, prof. dr. hab. Sławomira Jarosza;
 3. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52, NIP 5250008755, REGON 000326049, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, prof. dr. hab. Marcina Opałło;
 4. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) z siedzibą przy Alei Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, NIP 5250009275, REGON 000326061, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, prof. dr. hab. Romana Puźniaka;
 5. Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk (CFT PAN) z siedzibą przy Alei Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, NIP 5250009281, REGON 000844815, reprezentowane przez Dyrektora Instytutu, dr. hab. Lecha Mankiewicza;
 6.  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk “UNIPRESS” z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 29/37, 01-142 Warszawa, NIP 015825134, REGON 5272445658, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, dr hab. Izabellę Grzegory;
 7.  Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą przy ul. Wawelskiej 15B, 02-034 Warszawa, NIP 5250008057, REGON 000288366, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, prof. dr hab. Jana Walewskiego;
 8. Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego, 02-957 Warszawa, NIP: 5250009387, REGON: 000288509, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, dr. hab. Janusza Heitzmana;
 9. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) z siedzibą przy ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, NIP: 5262278704, REGON: 013082798, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, Prof. dr hab. Martę Miączyńską oraz Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju, dr Urszulę Białek-Wyrzykowską; – (dalej: „strony” lub „instytuty”), zgodnie z umową zawartą w dniu 02.04.2019 r. na podstawie art. 198 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz. U. poz. 1668 z późn. zm. (dalej: „ustawa”).

§ 2
1. Kształcenie w szkole jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy oraz niniejszego regulaminu.
2. Kształcenie w szkole jest prowadzone w ramach specjalizacji. Wykaz specjalizacji znajduje się w programie kształcenia.
3. Zasady rekrutacji do szkoły oraz program kształcenia określają odrębne przepisy i dokumenty.

§ 3
1. W szkole działa Rada Programowa, kierownicy specjalizacji oraz ich zastępcy.
2. Rada Programowa wykonuje kompetencje i obowiązki określone w niniejszym regulaminie oraz identyfikuje potrzeby i określa strategiczne kierunki rozwoju szkoły.
3. Kierownicy specjalizacji wykonują kompetencje i obowiązki określone w niniejszym regulaminie, dokonują rozstrzygnięć związanych z tokiem kształcenia doktorantów w ramach danej specjalizacji
niezastrzeżonych dla innych podmiotów oraz zapewniają organizację kształcenia w ramach danej specjalizacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Gdyby wykonywanie kompetencji i obowiązków kierownika specjalizacji lub dokonywanie rozstrzygnięć związanych z tokiem kształcenia miało następować w stosunku do doktorantów afiliowanych przy instytucie innym niż ten, który w składzie Rady Programowej reprezentuje kierownik specjalizacji, kompetencje i obowiązki kierownika specjalizacji oraz rozstrzygnięcia związane z tokiem kształcenia względem doktorantów afiliowanych przy tym instytucie spoczywają na odpowiednim zastępcy kierownika specjalizacji. W takiej sytuacji, ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o kierowniku specjalizacji, w stosunku do doktorantów afiliowanych przy instytucie innym niż ten, który reprezentuje kierownik specjalizacji, należy przez to rozumieć odpowiedniego zastępcę.

§ 4
1. Rada Programowa składa się z przedstawicieli instytutów.
2. Każdy instytut jest reprezentowany w składzie Rady Programowej przez 1 osobę. Każdy instytut dysponuje w Radzie jednym głosem.
3. Rada Programowa podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z tym że w razie równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego Rady. Uchwały w sprawach personalnych podejmuje się w głosowaniu tajnym na wniosek co najmniej jednego członka rady.
4. Rada Programowa wybiera przewodniczącego oraz jego zastępcę ze swojego grona. Przewodniczący Rady Programowej:

 1. jest odpowiedzialny za realizację programu kształcenia w szkole;
 2. przygotowuje projekty dokumentów uchwalanych przez Radę;
 3. koordynuje prace Rady oraz działania kierowników specjalizacji;
 4. zapewnia współpracę Rady Programowej z Radą Dyrektorów szkoły, działającą na podstawie umowy, o
  której mowa w § 1 ust. 3

5. Zastępca Przewodniczącego pełni obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.
6. Kadencja Przewodniczącego i jego zastępcy są 2-letnie, z tym, że pierwsza kadencja zastępcy jest trzyletnia.
7. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady Programowej lub jego zastępcy przez właściwego Dyrektora instytutu, Rada Programowa dokonuje ponownego wyboru.
8. Rada Programowa może uchwalić regulamin swoich prac.
9. Rada uchwala organizację roku akademickiego i podaje go do wiadomości nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem roku.

§ 5
1. Przedstawiciela danego instytutu w Radzie Programowej powołuje i odwołuje dyrektor tego instytutu. Przedstawiciel instytutu w radzie programowej jest jednocześnie kierownikiem specjalizacji lub zastępcą kierownika specjalizacji.
2. Powołanie osoby, o której mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów działającym w danym instytucie. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie 14 dni od dnia przedstawienia kandydata do tej funkcji uważa się za wyrażenie zgody.

§ 6
1. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
2. Osoba przyjęta do szkoły rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
3. Doktorantowi wydaje się legitymację doktoranta.
4. Za kształcenie doktorantów w szkole nie pobiera się opłat.
5. Każdy doktorant jest afiliowany przy jednym instytucie, w którym przygotowuje rozprawę doktorską. Afiliację doktorantowi przypisuje Rada Programowa.

§ 7
1. Doktoranci mają prawo zrzeszania się w organizacjach doktorantów.
2. Doktoranci w podmiotach prowadzących wspólnie szkołę tworzą samorząd doktorantów, działający na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8
1. Opieka naukowa nad kształceniem doktoranta w Szkole jest sprawowana przez promotora, promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego, wyznaczanych przez Radę Naukową instytutu, przy którym afiliowany jest dany doktorant, a w przypadku MIBMiK przez Radę Kierowników Laboratoriów.
2. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora.

§ 9
1. Promotorów wyznacza Rada Naukowa, a w przypadku MIBMiK Rada Kierowników Laboratoriów, spośród osób wskazanych przez dyrektorów poszczególnych instytutów, natomiast promotora pomocniczego na wniosek promotora albo na wniosek doktoranta zaakceptowany przez promotora.
2. Promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego wyznacza się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych zwłaszcza względami naukowymi, promotora pomocniczego można wyznaczyć w terminie późniejszym.
3. Przy wyznaczaniu promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego bierze się pod uwagę w szczególności uwarunkowania pracy naukowej doktoranta, konieczność zapewnienia wysokiej jakości opieki naukowej i wsparcia w prowadzeniu działalności naukowej.
4. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych zwłaszcza niemożnością kontynuowania opieki nad doktorantem albo względami naukowymi, Rada Naukowa właściwego instytutu, a w przypadku MIBMiK Rada Kierowników Laboratoriów, może zmienić promotora, promotorów lub promotora pomocniczego.

§ 10
1. Kształcenie w szkole trwa 8 semestrów i jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.
2. Program kształcenia uchwalają rady naukowe instytutów wspólnie prowadzących szkołę w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

§ 11
1. Doktorant, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia, w uzgodnieniu z opiekunem projektu, w ramach którego ma realizować rozprawę doktorską, opracowuje harmonogram realizacji programu kształcenia w pierwszym roku kształcenia i przedstawia go do zatwierdzenia kierownikowi specjalizacji, którą realizuje.
2. Doktorant, w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy, zawierający w szczególności sposób realizacji programu kształcenia oraz harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej, w tym termin jej złożenia, i przedstawia go kierownikowi specjalizacji, którą realizuje. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego przed złożeniem planu, plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.
3. W uzasadnionych przypadkach indywidualny plan badawczy może być zmieniony za zgodą kierownika specjalizacji, którą realizuje doktorant, po uzyskaniu pisemnej opinii promotora/promotorów. Nowy/zmieniony indywidualny plan badawczy doktorant przedstawia kierownikowi specjalizacji, którą realizuje, w terminie 14 dni od dnia wyrażenia zgody na zmianę.

§ 12
1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
2. Organizację roku akademickiego w szkole uchwala Rada Programowa. Organizacja roku akademickiego określa w szczególności daty rozpoczęcia semestrów.
3. Rozkład zajęć w ramach każdej specjalizacji jest podawany do wiadomości doktorantów nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem każdego semestru poprzez ogłoszenie na stronie internetowej szkoły.

§ 13
1. Doktorant jest zobowiązany do zaliczania zajęć i spełniania innych wymagań określonych programem kształcenia. W uzasadnionych przypadkach osoba prowadząca zajęcia, za zgodą kierownika specjalizacji, może zaliczyć doktorantowi zajęcia w indywidualne ustalonym terminie.
2. Za zgodą kierownika specjalizacji i promotora doktorant może uczestniczyć w zajęciach i zdawać egzaminy z przedmiotów przewidzianych programem kształcenia na wyższych latach.
3. Za zgodą promotora oraz kierownika specjalizacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, doktorant może odbyć część obowiązkowych zajęć w trybie indywidualnym.

§ 14
1. Warunkiem zaliczenia roku kształcenia jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz spełnienie innych wymagań określonych w programie kształcenia dla danego roku.
2. Doktorant składa kierownikowi specjalizacji, którą realizuje, zaopiniowane przez promotora sprawozdanie semestralne z realizacji programu kształcenia, indywidualnego planu badawczego oraz realizacji innych naukowych przedsięwzięć i uzyskanych osiągnięć. Wzór sprawozdania określa kierownik specjalizacji.
3. Sprawozdanie z semestru zimowego należy złożyć do dnia 15 marca, a z semestru letniego do dnia 7 września.
4. Kierownik specjalizacji, przed zaliczeniem każdego roku kształcenia, dokonuje oceny realizacji programu kształcenia i prowadzenia badań naukowych przez doktoranta. Ocena dokonywana jest na podstawie sprawozdań semestralnych.

§ 15
1. Doktorant ma prawo do dwóch terminów zaliczenia zajęć w danym roku akademickim: głównego i poprawkowego.
2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zaliczeniu/egzaminie, doktorant traci prawo do zaliczenia/egzaminu w tym terminie.
3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zaliczeniu/egzaminie, prowadzący zajęcia wyznacza dodatkowy termin albo dodatkowe terminy zaliczenia/egzaminu, przy czym drugi termin przypada w terminie umożliwiającym terminowe złożenie sprawozdania semestralnego.
4. W przypadku nieotrzymania zaliczenia w terminach głównym i poprawkowym, doktorant może uzyskać dodatkowy termin zaliczenia, za zgodą kierownika specjalizacji. W takim przypadku doktorant otrzymuje warunkowe zaliczenie roku akademickiego.
5. Przy zaliczeniach oraz egzaminach stosuje się następujące oceny:

 1. bardzo dobry – 5,0
 2. dobry plus – 4,5
 3. dobry – 4,0
 4. dostateczny plus – 3,5
 5. dostateczny – 3,0
 6. niedostateczny – 2,0

§ 16
1. Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej przeprowadzanej w połowie okresu kształcenia.
2. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza instytutami prowadzącymi szkołę. Dyrektor instytutu prowadzącego szkołę, promotor, promotor pomocniczy ani kierownik specjalizacji, z wyjątkami określonymi w ust. 3, nie może być członkiem komisji ani brać udziału w jej pracach w jakiejkolwiek formie.
3. W przypadku, gdy żaden z członków komisji, o której mowa w ust. 2, nie jest zatrudniony w którymkolwiek z instytutów prowadzących szkołę, kierownik specjalizacji uczestniczy w pracach komisji w charakterze obserwatora. W pozostałych wypadkach kierownik specjalizacji może uczestniczyć w pracach komisji w charakterze obserwatora wyłącznie na jej wniosek.
4. Członków komisji, o której mowa w ust. 2, powołuje Rada Programowa spośród kandydatów wskazanych przez Radę Naukową instytutu, przy którym afiliowany jest dany doktorant. W przypadku MIBMiK kandydatów wskazuje Rada Kierowników Laboratoriów.
5. We wszystkich pracach komisji bierze udział przedstawiciel samorządu doktorantów w charakterze obserwatora, niebędący doktorantem, wobec którego przeprowadzana jest ocena śródokresowa.

§ 17
1. Kierownik specjalizacji, po konsultacji z komisją, o której mowa w § 16 ust. 2, wyznacza termin oceny śródokresowej dla doktorantów kształcących się w ramach danej specjalizacji oraz podaje ten termin do ich wiadomości nie później niż na 60 dni przed tą oceną.
2. Doktorant, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem oceny śródokresowej, składa do kierownika specjalizacji zaopiniowane przez promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego sprawozdanie śródokresowe z wykonania indywidualnego planu badawczego. Wzór sprawozdania śródokresowego określa Rada Programowa.
3. Komisja przeprowadzająca ocenę śródokresową dokonuje szczegółowej analizy sprawozdania śródokresowego, w szczególności porównując je z treścią indywidualnego planu badawczego, oraz przeprowadza rozmowę z doktorantem na temat postępów w realizacji indywidualnego planu badawczego, napotkanych trudności oraz perspektyw dalszej realizacji planu.

§ 18
1. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
2. W przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej, doktorant w terminie 7 dni od dnia przekazania mu informacji o wyniku może złożyć wniosek do Rady Programowej o ponowne przeprowadzenie oceny.
3. Po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, Rada Programowa powołuje członków komisji do dokonania ponownej oceny śródokresowej, a kierownik specjalizacji wyznacza termin ponownej oceny śródokresowej. Członkami komisji, powoływanymi spośród kandydatów wskazanych przez Radę Naukową, instytutu, przy którym afiliowany jest dany doktorant, a w przypadku MIBMiK przez Radę Kierowników Laboratoriów, nie mogą być osoby, które brały już udział w przeprowadzeniu oceny śródokresowej tego doktoranta.
4. Członkowie komisji, o której mowa w ust. 3, ponownie dokonują czynności, o których mowa w § 17 ust.
3, oraz ustalają pozytywny albo negatywny wynik oceny śródokresowej.
5. Ostatecznym wynikiem oceny śródokresowej w rozumieniu ustawy i § 28 ust. 1 pkt 1 jest wynik pozytywny, wynik negatywny ustalony w trybie ust. 2-4 albo wynik negatywny ustalony w trybie zwykłym po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.
6. Ostateczny wynik oceny śródokresowej wraz z uzasadnieniem jest jawny.

§ 19
1. Kierownik specjalizacji, na wniosek doktoranta, może przedłużyć termin złożenia rozprawy określony w indywidualnym planie badawczym w szczególnych przypadkach, uzasadnionych zwłaszcza:

 1. koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań, których efektem ma być rozprawa;
 2. sytuacją zdrowotną lub osobistą doktoranta;
 3. przedłużania się badań, których efektem ma być rozprawa, z innych powodów niezależnych od doktoranta – nie dłużej jednak niż o 2 lata.

2. Do wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności uzasadniających konieczność przedłużenia terminu.
3. Doktorant, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą kierownika specjalizacji, może uzyskać urlop od kształcenia w szkole, nie dłużej jednak niż na okres 1 roku. Na czas trwania urlopu przerywa się względem tego doktoranta bieg programu kształcenia.
4. Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W takim przypadku termin złożenia rozprawy jest odpowiednio przedłużany o okres zawieszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 20
Doktorant ma prawo do:
1) korzystania ze zbiorów bibliotecznych, laboratoriów, sprzętu i aparatury badawczej stron tworzących szkołę w zakresie niezbędnym do realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego;
2) opieki promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego nad realizacją indywidualnego planu badawczego.

§ 21
1. Doktorantowi, który uzyskał stopień doktora w wyniku ukończenia szkoły, okres kształcenia w szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2. Doktorantowi, który nie ukończył kształcenia w szkole z powodu:

 1. podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego;
 2. zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie – okres kształcenia w szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, o ile uzyskał stopień doktora.

§ 22
1. Doktorantowi przysługuje prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku.
2. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w miejscach hotelowych instytutów prowadzących szkołę.
3. Doktorant może ubiegać się o kredyt studencki. Przepisy o kredytach studenckich stosuje się odpowiednio, z tym że:

 1. kredyt może otrzymać doktorant, który nie ukończył 35. roku życia;
 2. kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata.

§ 23
Doktorant ma obowiązek:

 1. postępować zgodnie z regulaminem szkoły;
 2. realizować program kształcenia i indywidualny plan badawczy w godzinach uzgodnionych z promotorem i dopuszczalnych wewnętrznymi przepisami danego instytutu;
 3. prowadzić badania w sposób rzetelny i zgodny z zasadami etyki.

§ 24
1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.
2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.
3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 3.
4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi:

 1. 37% wynagrodzenia profesora, o którym mowa w art. 137 ust. 2 ustawy – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
 2. 57% wynagrodzenia profesora, o którym mowa w art. 137 ust. 2 ustawy – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

5. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
6. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.
7. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy; przepis ust. 2 stosuje się.
8. Stypendium doktoranckie wypłaca instytut, przy którym dany doktorant jest afiliowany. Stypendium jest wypłacane ze środków subwencji danego instytutu lub ze środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania.
9. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

 1. w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy;
 2. po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
 3. któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

10. Doktorant jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora instytutu odpowiedzialnego za specjalizację, którą realizuje, o wystąpieniu jakichkolwiek przyczyn wpływających na dopuszczalność pobierania stypendium doktoranckiego lub jego wysokość.

§ 25
Doktorant może otrzymywać dodatkowo inne stypendia na zasadach i w trybie przewidzianych w odrębnych przepisach.

§ 26
1. Doktorantowi nadaje się kolejny, w ramach szkoły, numer albumu.
2. Do albumu wpisuje się następujące dane dotyczące doktoranta:

 1. numer albumu,
 2. datę rozpoczęcia kształcenia w szkole,
 3. imiona i nazwisko,
 4. datę i miejsce urodzenia,
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało,
 6. informację o dokumentach stanowiących podstawę ubiegania się o przyjęcie do szkoły,
 7. nazwę uczelni, numer oraz datę i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, a w przypadku osoby, która została przyjęta do szkoły będąc absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich – nazwę uczelni, numer oraz datę i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich,
 8. specjalizację, w której doktorant podjął kształcenie,
 9. instytut, przy którym doktorant jest afiliowany,
 10. datę i przyczynę opuszczenia szkoły.

§ 27
1. Numerem albumu oznacza się teczkę akt osobowych doktoranta.
2. W teczce akt osobowych doktoranta przechowuje się:

 1. dokumenty wymagane od kandydata do szkoły,
 2. dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia do szkoły,
 3. podpisany przez doktoranta akt ślubowania,
 4. potwierdzenie odbioru legitymacji doktoranta i jej duplikatów,
 5. indywidualny plan badawczy, a jeżeli indywidualny plan badawczy był zmieniany – także dokumenty
  potwierdzające zmianę planu,
 6. dokumenty potwierdzające przebieg kształcenia, w szczególności terminowość realizacji programu kształcenia, formy weryfikacji osiągnięć doktoranta uzyskanych w ramach zajęć w danym semestrze lub roku, uzyskane oceny, okresy zawieszenia kształcenia i urlopów od kształcenia lub przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej,
 7. sprawozdania semestralne z realizacji programu kształcenia, indywidualnego planu badawczego oraz realizacji innych naukowych przedsięwzięć i uzyskanych osiągnięć,
 8. sprawozdanie śródokresowe oraz dokumenty potwierdzające przeprowadzenie oceny śródokresowej, w tym jej ostateczny wynik wraz z uzasadnieniem,
 9. decyzje dotyczące przebiegu kształcenia,
 10. rozprawę doktorską, której złożenie zakończyło kształcenie w szkole,
 11. zwróconą przez doktoranta legitymację.

§ 28
1. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:

 1. negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
 2. niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
 3. rezygnacji z kształcenia.

2. Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:

 1. niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
 2. niewywiązywania się z obowiązku postępowania zgodnie z regulaminem szkoły lub realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego.

3. Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 29
1. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy zaakceptowanej przez promotora albo promotorów.
2. Prawa doktoranta wygasają z dniem ukończenia kształcenia lub z chwilą, z którą decyzja o skreśleniu z listy doktorantów stała się ostateczna.
3. Legitymacja doktoranta podlega zwrotowi z chwilą ukończenia kształcenia lub z chwilą, z którą decyzja o skreśleniu z listy doktorantów stała się ostateczna.

§ 30
1. W przypadku zaprzestania kształcenia doktorantów w ramach danej specjalizacji, doktorantom zapewnia się kontynuowanie kształcenia w ramach innej specjalizacji, obejmującej te same dyscypliny, przy czym koszty kształcenia doktoranta w ramach specjalizacji, na którą został przeniesiony, ponosi instytut, który był odpowiedzialny za specjalizację, w ramach której zaprzestano kształcenia doktorantów.
2. W przypadku zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie, instytut odpowiedzialny za zaprzestanie kształcenia zapewnia doktorantom przygotowującym w tej dyscyplinie rozprawę doktorską możliwość kontynuowania kształcenia w innej szkole doktorskiej w tej dyscyplinie.
3. W przypadku braku szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej dyscyplinie, instytut odpowiedzialny za zaprzestanie kształcenia pokrywa osobom, które utraciły możliwość ukończenia kształcenia, koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

§ 31
Ilekroć w przepisach niniejszego regulaminu mowa jest o radzie naukowej instytutu, w przypadku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie należy przez to rozumieć Międzynarodowy Komitet Doradczy.

§ 32
Wszelkie wątpliwości interpretacyjne powstałe na tle niniejszego regulaminu albo kwestie w nim nieuregulowane będzie rozstrzygać Rada Programowa.

§ 33
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.