Warsaw PhD School in Natural and BioMedical Sciences

Sekretariat:

phdoffice@warsaw4phd.eu

Zasady rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych na rok akademicki 2019/2020

§ 1
Niniejszy akt określa zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD] (dalej: Szkoła) prowadzonej wspólnie przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Fizyki PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (dalej: instytuty).

§ 2
1. Rekrutacja odbywa się w drodze otwartego konkursu o zasięgu międzynarodowym.
2. Rekrutację przeprowadza się na projekty realizowane w ramach poszczególnych instytutów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Radę Dyrektorów działającą zgodnie z umową zawartą w dniu 02.04.2019 r. na podstawie art. 198 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. Rekrutację przeprowadza się w tym samym terminie dla każdego instytutu.

§ 3
1. Rekrutację na projekty realizowane w ramach danego instytutu prowadzi dyrektor instytutu, w którym projekty te będą realizowane.
2. Rada Dyrektorów powołuje Komisje Rekrutacyjne w poszczególnych instytutach. Komisja Rekrutacyjna dokonuje poszczególnych czynności w toku rekrutacji na projekty realizowane w ramach danego instytutu, z wyjątkiem podjęcia aktu lub dokonania czynności kończących postępowanie rekrutacyjne.
3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą co najmniej 3 osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
4. Komisja Rekrutacyjna zaprasza do udziału w rekrutacji opiekunów projektów, na które dany kandydat aplikuje.
5. Samorząd doktorantów działający w danym instytucie może zgłosić swojego przedstawiciela do prac we właściwej Komisji Rekrutacyjnej.
6. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje związane z czynnościami w toku rekrutacji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 4
1. Do Szkoły może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do Szkoły może być przyjęta osoba, która jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.

§ 5
1. Dokładny harmonogram i zakres rekrutacji, w tym dzień jej rozpoczęcia, ustala, w drodze uchwały, Rada Dyrektorów.
2. Niezależnie od obowiązku publikacji niniejszych zasad rekrutacji, dyrektorzy poszczególnych instytutów, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, zamieszczają na stronie internetowej danego instytutu oraz na stronie internetowej Szkoły ogłoszenie o rekrutacji, obejmujące w szczególności liczbę miejsc i listę proponowanych projektów badawczych w ramach danego instytutu.

§ 6
1. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do Szkoły za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. We wniosku wskazuje się w szczególności listę projektów badawczych, którymi zainteresowany jest dany kandydat, i które jednoznacznie wyznaczają specjalizacje, z tym że kandydat może wskazać nie więcej niż trzy projekty, szeregując je z zaznaczeniem pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, a także inne informacje wskazane w systemie teleinformatycznym albo w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

 1. list motywacyjny;
 2. kopie dyplomów ukończenia studiów, a w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 2,
 3. kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;
 4. kopie dokumentów potwierdzających przebieg studiów, a w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 2, kopie dokumentów potwierdzających przebieg studiów pierwszego stopnia albo przebieg trzech lat jednolitych studiów magisterskich;
 5. życiorys (curriculum vitae), zawierający w szczególności przebieg dotychczasowego kształcenia wraz z opisem osiągnięć naukowych, zawodowych i listą publikacji;
 6. kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub zawodowe;
 7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, można dołączyć opinię pracownika naukowego lub nauczyciela akademickiego, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, na temat kandydata i jego dotychczasowej aktywności naukowej. Zamiast dołączania opinii można wskazać osobę będącą pracownikiem naukowym lub nauczycielem akademickim i posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, od której Komisja Rekrutacyjna może samodzielnie uzyskać taką opinię. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Komisja Rekrutacyjna występuje o tę opinię w terminie umożliwiającym uwzględnienie jej w toku rekrutacji.4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, kandydata wzywa się do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 7
1. Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów.
2. Dokonując oceny, Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę:

 1. przebieg studiów, ze szczególnym uwzględnieniem ocen uzyskanych z zajęć związanych z tematyką przyszłej rozprawy doktorskiej (0-25 pkt);
 2. dotychczasową działalność naukową, w tym m.in. staże, działalność w studenckich kołach naukowych, wystąpienia na konferencjach naukowych, publikacje (0-25 pkt);
 3. ocenę opiekuna projektu, w ramach którego ma być opracowywana rozprawa doktorska kandydata (0-25 pkt), z tym że ocena kandydata zgłaszającego się do dwóch lub trzech projektów dokonywana jest oddzielnie dla każdego projektu;
 4. opinię pracownika naukowego lub nauczyciela akademickiego, o której mowa w § 6 ust. 3 (0-15 pkt);
 5. list motywacyjny (0-10 pkt).

§ 8
1. Po dokonaniu oceny, o której mowa w § 7, Komisja Rekrutacyjna szereguje kandydatów w oparciu o liczbę uzyskanych punktów.
2. Komisja Rekrutacyjna zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną osoby, które uzyskały wysoką liczbę punktów, o których mowa w ust. 1, z tym że liczba osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną nie może być większa niż dwukrotność liczby miejsc.
3. Komisja Rekrutacyjna może zaprosić do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej osoby trzecie z głosem doradczym.
4. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza predyspozycje kandydata do pracy naukowej i obejmuje w szczególności:

 1. prezentację kandydata obejmującą dotychczasowe wyniki badań (ok. 5 minut, bez materiałów pomocniczych);
 2. sprawdzenie podstaw wiedzy kandydata na poziomie magisterskim w ramach dyscypliny naukowej, w której są uprawiane badania w danym instytucie, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki potencjalnych projektów, w ramach których kandydat ma realizować rozprawę doktorską;
 3. ocenę znajomości przez kandydata języka angielskiego.

5. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna sporządza i zatwierdza ostateczną listę rankingową.
6. W przypadku kandydata spełniającego warunki kwalifikacji do więcej niż jednego projektu, kandydat zostaje zakwalifikowany na ostatecznej liście rankingowej zgodnie z kolejnością wyboru projektów w pierwszym etapie rekrutacji.

§ 9
1. Komisja Rekrutacyjna przekazuje ostateczną listę rankingową kandydatów Radzie Dyrektorów.
2. Poszczególni dyrektorzy, na podstawie ostatecznej listy rankingowej kandydatów oraz w ramach limitu miejsc, przyjmują albo odmawiają przyjęcia kandydatów do Szkoły, rekrutujących się na projekty realizowane w ramach tych instytutów, które ci dyrektorzy reprezentują.
3. Dyrektor instytutu, w ramach którego realizowane są dane projekty, niezwłocznie po dokonaniu przyjęcia albo odmowy przyjęcia kandydatów do Szkoły przekazuje wyniki rekrutacji w ramach swojego instytutu dyrektorowi Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
4. Wyniki rekrutacji do Szkoły są jawne. Dyrektorzy poszczególnych instytutów podają do publicznej wiadomości wyniki rekrutacji na projekty realizowane w tych instytutach. Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN podaje do publicznej wiadomości wyniki rekrutacji do Szkoły.
5. Przyjęcie do Szkoły następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
6. Właściwy dyrektor informuje kandydata do Szkoły o wpisie niezwłocznie po jego dokonaniu. Dokonując zawiadomienia o dokonaniu wpisu, właściwy dyrektor jednocześnie informuje kandydata, do którego ze wskazanych projektów został zakwalifikowany.
7. Przyjęcie cudzoziemca do Szkoły następuje w drodze decyzji administracyjnej.
8. Odmowa przyjęcia do Szkoły następuje w drodze decyzji administracyjnej.
9. Od decyzji administracyjnych, o których mowa w ustępach poprzedzających, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 10
W toku całej rekrutacji kandydaci są zobowiązani niezwłocznie poinformować właściwego dyrektora instytutu o wystąpieniu jakiejkolwiek okoliczności prawnej uniemożliwiającej przyjęcie do Szkoły, w szczególności o:

 1. podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej;
 2. podjęciu zatrudnienia jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy w charakterze niepozwalającym na łączenie tego zatrudnienia z kształceniem w szkole doktorskiej.

§ 11
Osoba przyjęta do Szkoły rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.

§ 12
Przepisy art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio do osób przyjętych do Szkoły w drodze wpisu na listę doktorantów.

§ 13
1. Powyższe zasady rekrutacji obowiązują wszystkich kandydatów aplikujących do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD].
2. Powyższe zasady rekrutacji zostały uchwalone przez odpowiednie organy wszystkich instytutów prowadzących Szkołę.
3. Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 wszelkie zmiany w zasadach rekrutacji są inicjowane przez uchwałę Rady Programowej i muszą być uchwalone przez odpowiednie organy wszystkich instytutów prowadzących Szkołę.